Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi 2 postępowanie przetargowe na zadanie: „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”.

Informujemy ponadto iż:
• postępowanie przetargowe prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://rpec.eb2b.com.pl/
• pełna dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://rpec.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/228985/wybor-wykonawcy-dla-przedsiewziecia-pn-budowa-bloku-kogeneracyjnego-o-mocy-ok-75-mwt-22-mwe-w-cieplowni-poludnie-przy-ul-zelaznej-7-w-radomiu-1
• porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Uwaga!
Korzystanie przez Wykonawców z Platformy Zakupowej Zamawiającego jest bezpłatne.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

• w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr Dz.U. :2020-OJS252-637605-pl z dnia 28.12.2020 roku,
• na stronie internetowej Zamawiającego: www.radpec.com.pl w dniu 28.12.2020 roku,
• na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://rpec.eb2b.com.pl/ w dniu 28.12.2020 roku,
• w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń, w dniu 28.12.2020 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  


 

Sprostowanie nr 2021/S 038-096102