Rejestr znaczących aspektów środowiskowych

 

Wykaz potencjalnych awarii zagrażających środowisku w „RADPEC" SA

 

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi

 

Program zarządzania środowiskowego

 

Sprawozdanie z realizacji programu zarządzania środowiskowego

 

Wskaźniki emisyjne

 

 

 


 

 

Projekty dofinansowywane przez Unię Europejską i fundusze norweskie

 

9 2 ochr s

„Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia"

PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PRIORYTET: IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
DZIAŁANIE: 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

czytaj więcej...

 

 

norway ochr s0001

 „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 w Radpec SA"

PROGRAM: Norweski Mechanizm Finansowy

 czytaj więcej...

 

Norway21 ochr s

 

„Likwidacja niskiej emisji Rejonu Śródmieście z uwzględnieniem Miasta Kazimierzowskiego poprzez rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego "

PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 564 997,70 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 625 997,50 zł

OKRES REALIZACJI: 2008-2011

OPIS PROJEKTU:
Celem przedsięwzięcia była redukcja zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery poprzez wykonanie nowej sieci ciepłowniczej na odcinku od sieci magistralnej na Placu Jagiellońskim od Miasta Kazimierzowskiego (z rozprowadzeniem sieci na jego terenie). W wyniku realizacji powyższego celu nastąpiła poprawa jakości powietrza, zwłaszcza w centralnych dzielnicach Radomia. W pierwszym etapie podłączono następujące obiekty: Rynek 3, Rynek 8, ul. 25-Czerwca 72, ul. 25-Czerwca 83, ul. 25-Czerwca 85, ul. Broni 4, ul. Filtrowa 3, ul. Filtrowa 5, ul. Kopernika 12, ul. Miła 12, ul. Planty 16, ul. Planty 5, ul. Poniatowskiego 6, ul. Wernera 2, ul. Wernera 4. Na początku 2011 roku projekt został rozszerzony o kolejne 6 obiektów: Dowkonta 4, Broni 1, Planty 7, Broni 2, Traugutta 53 i Sienkiewicza 32.
Część realizacyjna projektu została zakończona 30.04.2011 r. Część sprawozdawczą zakończono 30.10.2011. Sprawozdanie końcowe zostało przyjęte w marcu 2012 r.

norway21a

 

 st unijny

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC SA"

PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PRIORYTET: IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
DZIAŁANIE: 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA
WARTOŚĆ PROJEKTU: 12 200 000,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 660 000,00 zł
OKRES REALIZACJI: 2009-2011
OPIS PROJEKTU:
• Modernizacja 2 kotłów WR-25 w Ciepłowni „Północ" i jednego kotła WR-25 w Ciepłowni „Południe". W ramach modernizacji przewidziano budowę instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin i instalacji podwyższającej sprawność kotłów.
• Modernizacja pomp obiegowych wraz z układem przepływowym w Ciepłowni „Północ" i rurociągu wyjściowego z ciepłowni.
• Modernizacja pomp obiegowych w Ciepłowni „Południe" (obniżenie wysokości podnoszenia).
W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości powietrza oraz polepszenie warunków technicznych prowadzenia instalacji, co zapewniło bezpieczeństwa ruchowe dostawy ciepła do miasta.
W celu określenia efektu ekologicznego "RADPEC" SA musiał monitorować wielkość emisji gazowo-pyłowych przez okres 1 roku (01.02.2011-31.01.2012).
Uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń - odprowadzanych do powietrza względem średniej z lat 2005-2007 dla "RADPEC" SA - o następujące ilości:
• SO2 - 704,2 Mg
• NOx - 97,8 Mg
• CO - 224,9 Mg
• CO2 - 27 501 Mg
• pył - 105,0 Mg

2 kotly 

Program Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl/

 

 unia d p 

„Obniżenie emisji pyłów z kotłów WR 25 w RADPEC SA w Radomiu"

PROGRAM: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

PRIORYTET: II Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

DZIAŁANIE: 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

PODDZIAŁANIE: 2.4.3 Ochrona powietrza

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" S.A

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 725 086 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 862 542,88 zł

OPIS PROJEKTU:

W latach 2007 - 2008 RADPEC zrealizował projekt polegający na modernizacji pięciu kotłów WR-25 w Ciepłowni „Południe" oraz przebudowie trzech magistralnych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1730,5 m. W wyniku zrealizowania projektu zmniejszyła się ilość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza przez RADPEC w stosunku do wielkości emisji bazowych o następujące ilości: dwutlenku siarki – 83,3 Mg, tlenków azotu – 152,3 Mg, tlenku węgla – 411,9 Mg, pyłu – 329,4 Mg oraz dwutlenku węgla – 29027,0 Mg. Było to pochodną zarówno poprawy sprawności urządzeń odpylających, jak i zmniejszenia zużycia paliwa do celów produkcyjnych, wynikającego z podniesienia sprawności spalania.

1 unijny