Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna gwarantuje przestrzeganie w ramach swojego funkcjonowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm i standardów etycznych i moralnych, a także dobrych obyczajów i zasad kultury. Akceptuje i popiera wśród swoich pracowników zachowania oparte wyłącznie na kulturze osobistej, etyce, moralności, poszanowaniu praw człowieka i pracownika, uczciwości, zasadach współżycia społecznego oraz odpowiedzialności, w szczególności tych opisanych w obowiązującym w RADPEC S.A. "Regulaminie Zgłaszania Naruszeń Prawa".

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych stworzony został Formularz Zgłaszania Naruszeń, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość.

 

* ” – Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

 

Osoba, której dotyczy zgłoszenie:*
Prosimy szczegółowo opisać nieprawidłowe zachowanie ze wskazaniem osób, czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia wraz z informacją o osobach, które posiadają lub mogą posiadać wiedzę w tej sprawie np.: o świadkach zdarzenia*
Czy nieprawidłowe zachowanie, którego dotyczy niniejszy formularz było zgłoszone wcześniej do innego organu? Jeżeli tak, to do jakiego?*
Dokumenty wskazujące na nieprawidłowe zachowanie (opcjonalne) (max.1,95MB):
Czy chce Pani/Pan pozostać anonimowy?
Imię i nazwisko:
Adres:
E-mail:
Numer telefonu:

W przypadku anonimowych zgłoszeń nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych. Wypełnienie formularza o dane osobowe wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez RADPEC SA

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej*