1. Kto kontroluje przedsiębiorstwo ciepłownicze w kwestii prawidłowego sporządzania taryf i spełnienia innych warunków dostawy ciepła?

Zanim taryfy opłat za ciepło wejdą w życie są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

2. Co to jest 1 GJ ?

1 GJ (gigadżul) – 1 000 000 000 J - jest to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). 1 GJ ciepła uzyskać można po spaleniu 51 kg miału węglowego o wartości opałowej 23000 J/kg w kotle o sprawności 85%.

3. Jaki jest koszt przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Na koszt, jaki poniesie potencjalny odbiorca wyrażający chęć podłączenia się do sieci ciepłowniczej, wpływają:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wewnętrznej podłączanego obiektu, jej wykonanie oraz opracowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego wraz z jego realizacją. Koszty z tym związane w całości ponosi odbiorca ciepła.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego wraz z jego realizacją.

Odbiorca może na własny koszt wykonać projekt przyłącza ciepłowniczego a następnie go zrealizować, wtedy przyłącze będzie stanowiło własność odbiorcy.

RADPEC SA może podjąć się wykonania przyłącza ciepłowniczego oraz jego realizacji na podstawie podpisanej umowy przyłączeniowej z odbiorcą. W tym przypadku odbiorca ponosi opłatę za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wynikającą ze stawki opłat za przyłączenie określoną w „Taryfie dla ciepła" zatwierdzonej decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kwota ta uzależniona jest od średnicy realizowanego przyłącza do obiektu i jego długości. Przyłącze po jego zrealizowaniu stanowi własność RADPEC SA.

4. Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne – odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego.

 

schemat

5. Kto jest właścicielem przyłącza?

Po zrealizowaniu przyłącza ciepłowniczego jego właścicielem jest albo odbiorca, jeżeli zrealizuje je na własny koszt, albo RADPEC, gdy to on będzie realizował przyłącze w oparciu o podpisaną umowę przyłączeniową.

 

6. Co to jest węzeł cieplny ?

Węzeł cieplny - to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana rodzaju i parametrów nośnika ciepła dostarczanego poprzez przyłącze tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego oraz regulacja ilości ciepła dostarczanego do odbiorcy. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda dostarczana rurociągami ze źródła ciepła do węzłów cieplnych.

 

7. Co to jest zamówiona moc cieplna?

Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej (dla Radomia jest to -20 oC), która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach (w przypadku mieszkań +20 oC);
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych;
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Moc zamawia się biorąc pod uwagę warunki obliczeniowe, więc łagodna lub sroga zima nie ma wpływu na wielkość zamówionej mocy. W zależności od temperatury na zewnątrz RADPEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa lub zmniejsza temperaturę nośnika.

8. Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną? Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?

Obowiązek zamawiania mocy cieplnej wynika z przepisów prawa energetycznego. Konsekwencjami zamówienia zbyt małej mocy są niedogrzania budynków i zaniżone parametry ciepłej wody.

9. Czy można telefonicznie zmienić moc zamówioną?

Moc zamówiona jest elementem umowy na dostawę ciepła i jako element umowy podlega zmianom wyłącznie w formie pisemnego aneksu. Sposób, w jaki można dokonać zmian reguluje umowa.

10. Kiedy rozpoczyna i kiedy kończy się sezon grzewczy?

Zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie ogrzewania budynku leży w gestii odbiorcy, czyli podmiotu posiadającego tytuł prawny do obiektu, z którym RADPEC ma podpisaną umowę na dostawę ciepła (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub właściciel obiektu).

Sezon grzewczy jest rozpoczynany i kończony na pisemny wniosek odbiorcy.

11. W jaki sposób można oszczędzać ciepło?

Obszarami, w których należy upatrywać potencjałów w oszczędzaniu ciepła jest poprawa termoizolacyjności budynków poprzez ich docieplenie i wymianę okien oraz poprawa regulacji instalacji wewnętrznej (założenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach).

12. Gdzie konsumenci ciepła mają kierować swoje roszczenia dotyczące ogrzewania?

Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych oraz najemcy innych lokali wszelkie roszczenia dotyczące dostawy ciepła powinni kierować do podmiotu, do którego wnoszą opłaty za ogrzewanie.