W załączniku publikujemy ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, które dotyczy zamówienia na kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę Instalacji Oczyszczania Spalin w Ciepłowni Południe (dla trzech kotłów WR-25 oznaczonych jako K4, K5, K7) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych, dostaw i usług niezbędnych do zrealizowania i przekazania do użytkowania przez Wykonawcę kompletnej, sprawnej i nowoczesnej instalacji oczyszczania spalin, zgodnie z warunkami umowy.

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem instalacji alarmowej, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku przy ul. Planty 9 w Radomiu.”

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną PLUS z impulsowym systemem instalacji alarmowej, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego W1 i W2 w budynkach przy ul. Wrocławskiej 10 w Radomiu.”

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zadanie: "Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km 5+520".

Rozstrzygnięcie