POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKOWEGO I BHP

003 

Nadrzędną powinnością Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. jest zaspokajanie oczekiwań naszych Klientów w zakresie komfortu cieplnego i jakości obsługi, po konkurencyjnych cenach, w sposób niezawodny, bezpieczny i przyjazny środowisku.

Dążeniem Spółki jest:

• poszerzenie działalności o produkcję i sprzedaż energii elektrycznej,
• uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,
• budowa trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami,
• osiągnięcie pozycji lidera w branży.

Nasze cele osiągamy poprzez poprawę jakości zarządzania Organizacją w wyniku ciągłego doskonalenia funkcjonującego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001.

W działaniach Spółki deklarujemy:002

• dbałość o możliwie najwyższą jakość świadczonych usług,
• stosowanie nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych,
• respektowanie przepisów prawnych i innych wymagań, których Spółka zobowiązała się przestrzegać w związku z jej działalnością, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
• utrzymywanie procesu konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli w opracowywaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie efektów działania i doskonaleniu systemu zarządzania BHP,
• rozpoznawanie zagrożeń, ocenę ryzyk i szans jako istotnych elementów bieżącej działalności i rozwoju firmy,
• zarządzanie ryzykiem zawodowym z uwzględnieniem hierarchii stosowanych środków eliminujących i ograniczających to ryzyko,
• realizację procesów produkcyjno-usługowych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym,
• przejmowanie odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy,
• okresowe przeglądy aktualności wyznaczonych celów zarządzania jakością, środowiskowego i bhp oraz monitorowanie ich realizacji,
• optymalizowanie kosztów działalności firmy gwarantujące umiarkowane ceny naszych usług,
• wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników, a także zapewnienie im warunków do podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego oraz komfortu pracy,
• prowadzenie otwartej polityki informacyjnej, gwarantującej zrozumienie i aprobatę działań Organizacji przez zainteresowane Strony,
• dokonywanie przeglądów Polityki ZSZ oraz zapewnienie zasobów i środków do jej realizacji.

Zintegrowany System Zarządzania jest dla nas narzędziem do realizacji odpowiedzialnego biznesu, wzmacniania naszej wiarygodności i budowania trwałych więzi z Klientami.
Kierownictwo „RADPEC” S. A. zapewnia, że Polityka ZSZ została uzgodniona z przedstawicielami pracowników, jest przez nich zrozumiana i publicznie dostępna oraz zakomunikowana wszystkim osobom pracującym na naszą rzecz i w naszym imieniu.