Radomskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu zgodnie z art. 7b. ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne informuje:
a) procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tego systemu ciepłowniczego w roku 2023 : 0%,
b) wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w roku 2023: 1,52,
c) suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w roku 2023: 1 812 000 [GJ].