CZĘŚĆ 5 - Warunki stosowania cen i stawek opłat.

 

5.1 Zasady ustalania cen i stawek opłat.

 

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia o taryfach.

 

5.2 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców.

 

tab52 2023

 


5.3. Warunki prowadzenia rozliczeń z odbiorcami zasilanymi z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.
 

Rozliczenia z odbiorcami zasilanymi z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej za moc zamówioną, ciepło oraz nośnik ciepła dokonywane będą w oparciu o ceny i stawki opłat, które wyszczególnione zostały w pkt. 4.1. – zgodnie z zakresem usług świadczonych dla danej grupy taryfowej, który zdefiniowany został w pkt. 5.2.

 

5.4. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy obsługi odbiorców.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia o przyłączeniach oraz w umowach sprzedaży ciepła lub umowach o świadczenie usług przesyłowych.

 

5.5. Zasady rozliczeń. 

W przypadkach:
• niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłowych,
• uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
• udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
• nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach, przy czym do ustalenia opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy w zakresie podatku VAT.

 

5.6. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.
O zmianach cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie, w tym o wysokości tych cen i stawek opłat po zmianach, odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian.