taryfa 03

CZĘŚĆ 1 - Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

 

Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają:

1. Ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami).
2. Rozporządzenie o taryfach – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zmianami).
3. Rozporządzenie o przyłączeniach – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).
4. MSC – Miejska Sieć Ciepłownicza zasilana ze źródeł własnych - Wydziału Grzewczego TCI oraz Wydziału Grzewczego TCII.
5. Sprzedawca – Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu (określane w taryfie również skrótem „RADPEC” S.A), dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłowych.
6. Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.
7. Okres rozliczeniowy – określony w taryfie lub umowie stały przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
8. Ciepło – energia cieplna w wodzie gorącej.
9. Nielegalne pobieranie energii – pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
10. Sieć – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.
11. Tabela regulacyjna – przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury nośnika ciepła od warunków atmosferycznych.
12. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.
13. Warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody.
14. Zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
15. Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
16. Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
17. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
18. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.
19. Obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
20. Sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
21. Umowa sprzedaży ciepła – umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą ciepła.
22. VAT – podatek od towarów i usług stosowany na zasadach Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych.
23. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

 CZĘŚĆ 2