CZĘŚĆ 4 - Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4.1. Ceny i stawki opłat.

 

Zwracamy uwagę, iż poniżej zostały zamieszczone dwie tabele z cenami i stawkami opłat:

 

a) Ceny i stawki opłat zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2023 r. nr DRE.WRC.4210.5.2023.158.XVIII.ARY

 

tab41 taryfa2023

 

b) Ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967 ze zm.).

tab41 stosowane2023

 

 

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii preizolowanej

 

tab42 2023

 

CZĘŚĆ 5