Historia „RADPEC" S.A. jako samodzielnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego sięga 1.07.1966 roku, gdy powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) na bazie wydzielonego majątku Zakładu Gospodarki Cieplnej, będącego w strukturze organizacyjnej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Radomiu. Datę tą uznaje się za początek scentralizowanego ciepłownictwa w mieście. W chwili powołania MPEC dysponowało 31 kotłowniami lokalnymi i 7 osiedlowymi wolnostojącymi o łącznej mocy 82 Gcal/h. Potencjał produkcyjny szybko się powiększał wraz z rozwojem spółdzielczego, wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Terenem działania Przedsiębiorstwa było miasto Radom.

Przedsiębiorstwo nasze przeszło szereg reorganizacji, związanych głównie ze zmianami w podziale administracyjnym kraju.
Poniżej przedstawione są najważniejsze daty z historii Przedsiębiorstwa:

  • w dniu 01.04.1974 r. nastąpiło przekształcenie MPEC w Rejonowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wraz z rozszerzeniem zakresu działania na niektóre miasta regionu radomskiego,
  • w dniu 01.07.1975 r. równolegle z powstaniem województwa radomskiego MPEC przekształciło się w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z równoczesnym rozszerzeniem terenu działania na wszystkie miasta i niektóre gminy województwa radomskiego. Wówczas Przedsiębiorstwo dysponowało potencjałem produkcyjnym mocy łącznej 508 MW i zatrudniało ok. 1600 pracowników,
  • w dniu 01.10.1992 r. nastąpił podział WPEC, polegający na wyłączeniu ze struktury Przedsiębiorstwa terenowych jednostek ciepłowniczych i przekazaniu ich właściwym terytorialnie władzom samorządowym miast i gmin, 
  • w dniu 01.07.1995 r. nastąpiła komunalizacja WPEC, polegająca na przekazaniu przedsiębiorstwa przez Wojewodę Radomskiego, jako organu założycielskiego, Gminie Miasta Radomia,
  • w dniu 31.12.1996 r. zostało dokonane przekształcenie WPEC w jednoosobową spółkę Gminy Miasta Radomia pn. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu. Przekształcenie dokonane zostało w dniu 29.11.1996 roku aktem notarialnym Rep. A. Nr 9550/96 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 oraz Nr 58, poz. 261 z 1996 r. i art. 45 ust. 1 i 2) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298 z 1990 r. z późniejszymi zmianami),
  • w dniu 01.07.1997 r. 15% akcji „RADPEC" S.A. zostało udostępnione pracownikom Przedsiębiorstwa,
  • w dniu 23.06.2004 r. „RADPEC" zakupił majątek konkurującego z nim wcześniej przedsiębiorstwa Elektrociepłownia "Radom" w upadłości,
  • w dniu 18.05.2005 r. gmina Radom dokapitalizowała "RADPEC" SA wnosząc do spółki miejską sieć ciepłowniczą. 

1siedziba

cieplowniaMPEC

2siedziba

budowasieci

poGarbarni

skrot1 50lecie