Działając na podstawie UCHWAŁY Nr 53/2020 Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu z dnia 05.08.2020 r. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel INSIGNIA. nr inwentarzowy 741-74-19. nr nadwozia W0LGS6EU9G1029717, nr rejestracyjny WR 0347U, rok produkcji 2015.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Samochodu osobowego OPEL Insignia A Hatchback 13-17, typ Insignia 2.0 T Executive 4x4 aut EU6 rok produkcji 2015, nr rejestracyjny WR 0347U, kolor brązowy 2 warstwowy perła, VIN: W0LGS6EU9G1029717, przebieg rzeczywisty 158 855 km, skrzynia biegów A/6,moc kW/KM-184/250, pojemność silnika (ccm)-1998, nr inwentarzowy-741-74-19.
2. Cena wywoławcza wynosi: 45 000 zł ( brutto) (słownie: czterdzieści pięć tysięcy brutto).
3. Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych brutto ).
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) złożenie do dnia 19.01.2021 r. do godziny 9:30 pisemnej oferty kupna samochodu osobowego marki Opel INSIGNIA. nr inwentarzowy 741-74-19. nr nadwozia W0LGS6EU9G1029717., nr rejestracyjny WR 0347U, rok produkcji 2015.
b) wpłacenie wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna prowadzony przez Bank PEKAO S.A. w Radomiu nr 38 1240 5703 1111 0000 4902 4537 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż samochodu Opel Insygnia ” Wpłata wadium powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godz. 11:00
5. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.
 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i na warunkach wyznaczonych przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna.
6. Jedynym kryterium oceny prawidłowo złożonych ofert jest cena całkowita nabycia wyrażona w złotych polskich.
7. a) Do przeprowadzenia przetargu wystarczy oferta złożona przez jednego uczestnika - oferenta.
b) W przypadku złożenia kilku ofert, w których różnica w oferowanych cenach będzie równa lub mniejsza o 2 %, oferenci zostaną poproszeni o złożenie dodatkowych ofert z nowymi propozycjami cenowymi. Ceny w dodatkowych ofertach nie mogą być niższe od ceny pierwotnej ofercie. Dodatkowe oferty staną się ofertami ostatecznymi.
c) Uczestnicy są związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
8. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 26.01.2021r.
9. Uczestnik, który wygrał przetarg, pod rygorem utraty wadium, jest obowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż 7 dni od daty wystawienia przez RADPEC S.A. faktury sprzedaży.
10. W chwili zawarcia umowy sprzedaży uczestnik, który wygrał przetarg, staje się nabywcą przedmiotu sprzedaży.
11. Poza ceną nabycia nabywca ponosi wszelkie inne koszty związane z odbiorem przedmiotu sprzedaży.
12. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie i na warunkach określonych w umowie.
13. „RADPEC” S.A. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
14. W przypadku naruszenia warunków określonych w Regulaminie przetargu,
w niniejszym ogłoszeniu lub naruszenia przepisów prawa zostanie stwierdzone unieważnienie przetargu.
15. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Bożena Strzelec tel.48 3898200 mail; <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>
Oględzin samochodu można dokonywać w Radomiu, ul. Żelaznej 7 w godzinach 9:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – nr telefonu 48 3898200 z Panią Bożena Strzelec. Kupujący będzie mógł się zapoznać również z opinią Rzeczoznawcy Nr. RAD20/2013. Za wady ukryte pojazdu RADPEC S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Za wady ukryte pojazdu RADPEC S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
16. „RADPEC” S.A. przysługuje uprawnienie do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty zawierającej cenę co najmniej równą cenie wywoławczej.
17. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy lub nie wpłaci ceny nabycia w terminach określonych w fakturach, „RADPEC” S.A. może wybrać następną w kolejności ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić przetarg.
18. Uczestnicy sporządzają oferty na własny koszt i ryzyko.

 

Załącznik:

Wzór umowy