Dzisiaj jest: 25 Lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze studium wykonalności oraz planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT"

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w sprawie wyboru Wykonawcy na dostawę łącz internetowych dla potrzeb telemetrii węzłów cieplnych i ciepłowni w RADEPC S.A. w Radomiu.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 29.01.2018 r. na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szaf sterowniczych kotłów WR-25 Nr 1 i Nr 2 w zakresie AKPiA i elektrycznym w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 05.02.2018 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „Całodobowe świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i usuwania awarii infrastruktury ciepłowniczej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC) miasta Radomia".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa oświetlenia miejsc postojowych samochodów w RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu w oparciu o „Dokumentację przebudowy oświetlenia zewnętrznego na terenie planowanego miejsca postojowego samochodów osobowych w Ciepłowni TC-1" - Numer opracowania M-714.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 30.01.2018 r. na zadanie: „Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 706 obiektach RADPEC S.A. zgodnie z Normą PN-HD 60364-6:2008 oraz Prawem budowlanym."