j dyspozytornia

Polityka
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Nadrzędną powinnością Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów w zakresie komfortu cieplnego, jakości obsługi oraz konkurencyjnych cen przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jak również podejmowanie ciągłych starań zmierzających do pozyskania nowych Odbiorców.

Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera we wszystkich aspektach naszej działalności.
Jesteśmy firmą zorientowaną na Klienta, ukierunkowaną na zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo pracowników. Nasze cele osiągamy poprzez doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm : PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.

W działaniach Spółki deklarujemy:

j labo• dbałość o jakość świadczonych usług oraz dostarczanie ciepła w sposób niezawodny, bezpieczny, spełniający oczekiwania naszych Klientów,
• stosowanie nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych,
• respektowanie przepisów prawnych i innych wymagań, do których Spółka się zobowiązała w związku z jej działalnością, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, w tym dotyczących znaczących aspektów środowiskowych,
• rozpoznawanie niebezpieczeństw i ocenę ryzyk jako trwałych elementów procesu rozwojowego Spółki,
• systemowe podejście do zarządzania jakością, środowiskowego i bhp poprzez utrzymanie zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie procesów oraz ciągłe doskonalenie ich skuteczności,
• realizację procesów produkcyjno-usługowych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym,
• opracowywanie planów i okresowe przeglądy realizacji wyznaczonych celów zarządzania jakością, środowiskowego i bhp,
• optymalizowanie kosztów gwarantujących umiarkowane ceny naszych usług,
• systematyczne szkolenia pracowników, podnoszące ich kwalifikacje i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy,
• dokonywanie przeglądów Polityki ZSZ oraz zapewnienie zasobów i środków do jej realizacji.

Zintegrowany System Zarządzania jest dla nas narzędziem do realizacji odpowiedzialnego biznesu, wzmacniania naszej wiarygodności i budowania trwałych więzi z Klientami.
Kierownictwo „RADPEC" S. A. zapewnia, że Polityka ZSZ została uzgodniona z przedstawicielami pracowników, jest przez nich zrozumiana i publicznie dostępna oraz zakomunikowana wszystkim osobom pracującym na naszą rzecz i w naszym imieniu.