siec2019

Długość wysokoparametrowych i niskoparametrowych sieci ciepłowniczych „RADPEC" S.A. wynosi 171,7 km. Ze względu na ich funkcję można wyodrębnić:

- sieci magistralne - 34,7 km,

- rozdzielcze - 83,6 km,

- przyłącza - 57,6 km.

Ponad 70% sieci to sieci preizolowane.
Parametry obliczeniowe pracy sieci ciepłowniczej wynoszą Tz / Tp = 135/70oC.
W części południowej miasta zlokalizowana jest przepompownia sieciowa, która wspomaga układ pomp obiegowych Ciepłowni "Południe" w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

 sieci2019

Z sieci ciepło dostarczane jest do 1043 węzłów cieplnych z czego 646 to węzły eksploatowane przez „RADPEC". 295 węzłów pracuje pod nadzorem telemetrii. Tym samym możliwe jest monitowanie parametrów dostarczanego ciepła a także zdalne sterowanie pracą urządzeń zainstalowanych w węzłach.