Dzisiaj jest: 27 Czerwieca 2019    |    Imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Badanie sprawności wytwarzania ciepła w siedmiu kotłach WR-25 zainstalowanych w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ w Radomiu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 443 000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
Wymagany termin realizacji całości zadania - do dnia 25.03.2019 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 100%.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 5000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 19.12.2018 r. godz. 9.00.
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług

Załącznik Nr 3 – Wzór Umowy (Umowa)

Obowiązek informacyjny wobec dostawców

 

 


 

Pytania i odpowiedzi:

Radom; dn. 2018-12-12

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Badanie sprawności wytwarzania ciepła w siedmiu kotłach WR-25 zainstalowanych w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ w Radomiu"

Na podstawie art. 24 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w „RADPEC" S.A." przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanymi przez wykonawców pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w przetargu, o treści:

Pytanie 1:
W § 2 ust. 2, który powinien mieć następujące brzmienie:
2.Zmiana terminów o których mowa w § 2 ust 1 pkt 2) i 3) może nastąpić w przypadku nieudostępnienia przez Zamawiającego, wynikającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, kotłów do przeprowadzenia pomiarów w terminie określonym
w Harmonogramie Pomiarów.
Zapis zaproponowany przez Zamawiającego zamyka bowiem możliwość zmiany terminów, wówczas gdy zmiana terminów będzie konieczna z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmianę, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zmiana terminów o których mowa w § 2 ust 1 pkt 2) i 3) może nastąpić
w przypadku nieudostępnienia kotłów przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy."

Pytanie 2:
W § 12 ust. 1 i powinien on mieć następujące brzmienie:
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości:
1) 0,1 % ceny wskazanej w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, dla którego w Umowie zakreślono termin wykonania;
2) 0,2 % ceny wskazanej w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie przeprowadzanego odbioru;
3) 0,2 % ceny wskazanej w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady/wad w okresie rękojmi;
(...).
We wzorze umowy bowiem w § 6 ust. 4 pkt 2) jest mowa o naliczeniu kar za zwłokę
w rozumieniu § 12. Odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia wskazuje, iż będzie on odpowiadał za każde uchybienie terminu, nawet to zależne od Zamawiającego.
W umowie również Zamawiający nie określił jaki jest zakres i termin gwarancji, zatem zasadnym jest wykreślenie sformowania dot. gwarancji z § 12 ust. 1 pkt 3).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
§ 6 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „Przyjąć pracę wyznaczając termin na usunięcie braków lub naprawienie wad (Wykonawca usunie braki i naprawi wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Termin ten nie jest nowym terminem wykonania pracy i Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar za opóźnienie w myśl § 12 niniejszej Umowy);"
§ 12 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „0,2 % ceny wskazanej w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady/wad w okresie rękojmi".

Pytanie 3:
Sugeruję aby Zamawiający zrezygnował § 13 ust. 1 pkt 2), ponieważ jest on nieostry a bardziej precyzyjny pkt 4) tego ustępu normuje tę samą kwestię.
W § 13 ust. 4 proponuję doprecyzować, iż:
Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia postawy do odstąpienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów § 13 ust. 1 pkt 2).
Zamawiający wprowadza zmianę w § 13 ust. 4 nadając mu brzmienie: „Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Zamawiający swoim działaniem uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia postawy do odstąpienia, po uprzednim wezwaniu do zaniechania działań uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy

Pytanie 4:
§ 14 nie sprecyzowano uprawnień Wykonawcy na wypadek, gdy odstąpi on od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, proponuje zatem następujące brzmienie tego paragrafu:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji prac, wykonanych w całości do dnia odstąpienia od Umowy. Protokół ten będzie stanowić podstawę rozliczenia finansowego wykonanego przedmiotu Umowy; przy czym:
- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace, które zrealizowane będą w całości i zgodnie
z Umową do dnia odstąpienia od niej, a Zamawiający zastosuje wszelkie kary
i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej Umowy;
- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający będzie zobligowany do uregulowania całego wynagrodzenia stosownie do stopnia zaangażowania wykonania umowy.
2. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia nie dojdzie do sporządzenia przez Strony wspólnego protokołu opisanego w ust.1, Strona, która odstąpi od umowy sporządzi go samodzielnie i ten protokół będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia między Stronami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany,
§ 14 otrzymuje brzmienie:
1. „W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji prac, wykonanych w całości do dnia odstąpienia od Umowy. Protokół ten będzie stanowić podstawę rozliczenia finansowego wykonanego przedmiotu Umowy; przy czym:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace, które zrealizowane będą
w całości i zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od niej, a Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej Umowy;
2) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający będzie zobligowany do uregulowania całego wynagrodzenia stosownie do stopnia zaangażowania wykonania umowy.
2. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia nie dojdzie do sporządzenia przez Strony wspólnego protokołu opisanego w ust.1, Strona, która odstąpi od umowy sporządzi go samodzielnie i ten protokół będzie stanowił podstawę dokonania."

Pytanie 5:
W § 17 ust. 3 proponuje aby zdanie drugie brzmiało (...)W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszej Umowy druga Strona winna wystosować do niej pisemne upomnienie.(...)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany, § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony bez zbędnej zwłoki i w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszej Umowy druga Strona powinna wystosować do niej pisemne upomnienie. Strona, która otrzymała upomnienie obowiązana jest zająć stanowisko w terminie nie dłuższym niż 7 dni i jednocześnie zaniechać w tym okresie naruszeń, jeśli zarzuty były prawdziwe. Jeśli w jej ocenie zarzuty nie są prawdziwe i nie zaniecha ona naruszeń opisanych w upomnieniu w terminie wyżej wskazanym z jego upływem uznaje się, iż pomiędzy Stronami zaistniał spór podlegający rozstrzygnięciu w drodze negocjacji. W przypadku jeśli tryb negocjacji nie przyniesie rozwiązania sporu w terminie miesiąca od jego zaistnienia, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego."

 

 

 


 

 

Wynik postępowania przetargowego