Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu, ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech sztuk wyłączonych z użytkowania wyładowarek węgla typ WW-205M, służących do rozładunku miału węglowego z wagonów kolejowych typu EAOS.

Wyładowarki wyłączone z eksploatacji o numerach inwentarzowych 647-64-4 i 647-64-6 zlokalizowane są na terenie Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3.
Wyładowarka wyłączona z eksploatacji o numerze inwentarzowym 647-64-3 znajduje się na terenie Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7.
Warunki sprzedaży określa Załącznik nr 2 do SIWS „Umowa Sprzedaży".
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu sprzedaży zawiera SIWS zamieszczona na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane będą też wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargo-wego.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – Sprzedaż wyładowarek węgla typ WW-205M" opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Kupującego należy składać w sekretariacie (II piętro) do dnia 8.11.2018 r. do godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.11.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu w świetlicy (parter). Ww. wyładowarki zostaną sprzedane temu oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000 zł na konto bankowe sprzedającego PEKAO S.A. O/Radom nr 38124057031111000049024537. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego cena zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu czynności przetargowych, a nabywcy zaliczone na poczet ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy w ciągu trzech dni od daty wpłacenia na konto Sprzedającego zadeklarowanej kwoty w przetargu.
Cena wywoławcza wynosi: 63 000 złotych brutto.
Wszystkie koszty związane z odbiorem i transportem ponosi nabywca.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8:00÷14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży (SIWS)

Załącznik Nr 1 do SIWS - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWS - Wzór umowy (Umowa)

 

 


 

 

Wynik postępowania przetargowego