Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

„Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz.U. 2017.1577 ze zmianami) i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
5) wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
6) przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2017.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy2017,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego, w celu umorzenia,
9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych,
10) zmiany Statutu Spółki; § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1,
11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza większościowego,
12) w przypadku nie podjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 11, zobowiązania Zarządu Spółki do przymusowego odkupu akacji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorzenia.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 4181 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji tj do dnia 30 maja 2018 r.
Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 201, w godzinach 700 – 1500 codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia".

Proponowane zmiany Statutu
1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 520 570,00 zł (sto dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego do wysokości 6 551 570,00 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał zapasowy Spółki. Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się z:
• nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7 w Ciepłowni „Południe";
• gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53 – działki nr 41/9
i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2 ujawnione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji ciepła oraz pary technologicznej, w skład, której wchodzą:
• nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chrobrego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20
o powierzchni łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt położony na osiedlu XV–Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
• nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome; o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Radomiu, na odcinku Potkanów – ul. Toruńska, przy
ul. Warsztatowej wraz z infrastrukturą.

2. Proponowane brzmienie §6 ust. 1.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 486 760,00 zł (sto dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Część kapitału zakładowego do wysokości 6 517 760,00 zł. (sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał zapasowy Spółki.
Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się z:
• nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7 w Ciepłowni „Południe";
• gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m2 ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53 – działki nr 41/9
i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m2 ujawnione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym przez Gminę Miasta Radomia. Część kapitału zakładowego w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.
Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany zespół składników mienia, służącą do przesyłu, dystrybucji ciepła oraz pary technologicznej, w skład której wchodzą:
• nieruchomości (grunty położone w Radomiu przy ul. Chrobrego, ul. 11-go Listopada, ul. Kusocińskiego - oznaczone jako działki nr 5/32, 11/3, i 19/8, 19/19, 19/20 o powierzchni łącznej 812 m2 zabudowane trzema budynkami węzłów cieplnych, ujawnione w KW nr 78560 oraz grunt położony na osiedlu XV–Lecia; przy ul. 11-go Listopada/Sowińskiego, oznaczony jako działka nr 19/6 o powierzchni 131 m2, ujawnionej w KW nr 105255);
• nakłady na budowę budynków węzłów cieplnych przy ul. Głównej 69 i ul. Toruńskiej 5; oraz rzeczy ruchome; o łącznej wartości 103 803 430,00 zł, wniesionym przez Gminę Miasta Radomia.
Część kapitału zakładowego w kwocie 1 590 500,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego tj. sieci ciepłowniczej, magistralnej zlokalizowanej w Radomiu, na odcinku Potkanów – ul. Toruńska, przy ul. Warsztatowej wraz
z infrastrukturą."

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 655.157 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od nr A 1 do nr A 700.000 (z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru
C 480.000, objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343, objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt ) akcji imiennych serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny."

Proponowane brzmienie §7 ust. 1
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 651.776 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda
i numerach od nr A 1 do nr A 700.000 (z wyłączeniem numerów akcji odkupionych); 277.507 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od B 1 do nr B 277.507 objętych za wkład niepieniężny; 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od C 1 do numeru C 480.000, objętych za wkład pieniężny; 10.380.343 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od D 1 do numeru D 10.380.343, objętych za wkład niepieniężny oraz 159.050 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i numerach od E 1 do numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny każda i numerach od E 1 do numeru E 159.050, objętych za wkład niepieniężny."