Dzisiaj jest: 16 Listopada 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Poniżej zamieszczane będą bieżące informacje na temat postępów planowanej Inwestycji Spółki RADPEC tj. Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Energetyków 16.

itpok top www

Data aktualizacji: 2013-08-22
W dniu 17 lipca 2013 r. Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na działce nr ewid. 9/177 (obręb 0290, arkusz 221) położonej w Radomiu przy ul. Marii Gajl.

 

Data aktualizacji: 2013-06-03
W dniu 27 maja 2013 r. Prezydent Miasta Radomia wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na działce nr ewid. 9/177 (obręb 0290, arkusz 221) położonej w Radomiu przy ul. Marii Gajl.

 

Data aktualizacji: 2013-02-25
W dniu 28 stycznia 2013 r. Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w Radomiu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego na działce nr 9/177 przy ul. Energetyków 16.

 

Data aktualizacji: 2012-12-28
W dniu 27 grudnia 2012 r. Urząd Miasta Radomia przeprowadził w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Energetyków 10 o godzinie 17:00 otwartą rozprawę administracyjną podczas prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w Radomiu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego na działce nr 9/177 przy ul. Energetyków 16.

 

Data aktualizacji: 2012-12-11
W dniu 11 grudnia 2012 r. Prezydent Miasta Radomia poinformował wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w Radomiu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego na działce nr 9/177 przy ul. Energetyków 16.

 

Data aktualizacji: 2012-11-19
W dniu 9 listopada 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał pozytywną opinię realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Regionu Radomskiego dla lokalizacji w Radomiu przy ul. Energetyków 16.

 

Data aktualizacji: 2012-10-19
W dniu 18 października 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył nowy termin wydania uzgodnienia, dla inwestycji polegającej na budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla regionu radomskiego przy ul. Energetyków 16, do dnia 31 października 2012 r.

 

Data aktualizacji: 2012-10-05

W dniu 28 września 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz wpłynięcie w dniu 18 września 2012 r. uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie w Radomiu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego, wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 18 października 2012 r.

 

Data aktualizacji: 2012-10-01

W dniu 26 września 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu poinformował o podtrzymaniu pozytywnej opinii realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Regionu Radomskiego dla lokalizacji w Radomiu przy ul. Energetyków 16.

  

Data aktualizacji: 2012-08-17

W dniu 16 sierpnia 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego" dla lokalizacji przy ul. Energetyków 16.

Równolegle ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność ponownego uzupełnienia raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 3 października 2012 r..

  

Data aktualizacji: 2012-08-01

W dniu 31 lipca 2012r. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu roboczego powołanego przez prezydium Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego" dla lokalizacji przy ul. Energetyków 16.

W posiedzeniu poza członkami komisji uczestniczyli również:

• Pani Aleksandra Atłowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

• Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie – Natalia Leska, Anna Milewska, Marlena Szulc, Aleksandra Zając, Agata Antonowicz;

• Przedstawiciel Urzędu Miasta w Radomiu – Zbigniew Majcher;

• Przedstawiciele RADPEC S.A. – Prezes spółki Jan Mazurkiewicz i Krzysztof Murakowski;

• Przedstawiciele wykonawcy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Andrzej Niespodziewany i Mariusz Kosidło.

Koreferat do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonał Aleksander Warchałowski.

Zespół powołano w celu oceny raportu ooś w aspekcie wydania opinii w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania.

 

Data aktualizacji: 2012-07-27

W dniu 26 lipca 2012r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Energetyków 10 w Radomiu odbyło się spotkanie informacyjne otwarte dla społeczeństwa Miasta Radomia, a zwłaszcza dla mieszkańców terenów najbardziej zbliżonych do lokalizacji planowanej instalacji dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego" dla lokalizacji przy ul. Energetyków 16.

Spotkanie miało na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z planowaną Inwestycją polegającą na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego” oraz oddziaływaniem tej Inwestycji na środowisko.

W spotkaniu poza grupą około 30 okolicznych mieszkańców udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta w Radomiu, spółek RADKOM oraz RADPEC, spółki SAVONA PROJECT – autora Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz niezależny ekspert dr Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Po wystąpieniach związanych z planowaną Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz oddziaływaniem planowanej Inwestycji na środowisko nastąpiła dyskusja z mieszkańcami. Podczas dyskusji zostały poruszone m.in. kwestie związane z dowozem odpadów do planowanej instalacji, analizy lokalizacyjnej, oddziaływaniem na klimat akustyczny oraz na powietrze.

 

Data aktualizacji: 2012-07-25

W dniu 19 lipca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o wydłużeniu terminu wydania opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Regionu Radomskiego dla lokalizacji w Radomiu przy ul. Energetyków 16 do dnia 3 września 2012 r..

 

Data aktualizacji: 2012-07-04

W dniu 3 lipca 2012r. o godz. 16:00 w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska" w Radomiu odbyło się spotkanie informacyjne otwarte dla społeczeństwa Miasta Radomia dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego" dla lokalizacji przy ul. Energetyków 16.

Spotkanie miało na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z planowaną Inwestycją polegającą na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego" oraz oddziaływaniem tej Inwestycji na środowisko.

W spotkaniu poza zainteresowanymi mieszkańcami udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta w Radomiu, Prezesi spółek RADKOM oraz RADPEC, przedstawiciele spółki SAVONA PROJECT – autorów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz niezależny ekspert dr Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Po wystąpieniach związanych z planowaną Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz oddziaływaniem planowanej Inwestycji na środowisko nastąpiła dyskusja z mieszkańcami. Podczas dyskusji zostały poruszone m.in. kwestie związane z dowozem odpadów do planowanej instalacji, zabezpieczenia przed odorami, analiza lokalizacyjna, oddziaływanie na klimat akustyczny oraz na powietrze.

W związku z prowadzoną procedurą uzyskania decyzji środowiskowej dla planowanej Inwestycji prowadzone będą konsultacje społeczne, o których Urząd Miasta w Radomiu powiadomi mieszkańców.

 

Data aktualizacji: 2012-06-27

W dniu 26 czerwca 2012r. o godz. 10:00 w sali kameralnej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska" w Radomiu odbyło się spotkanie w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie radomskim i uzupełnienie go o budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Spotkanie miało na celu zapoznanie przedstawicieli gmin regionu radomskiego z nowymi uwarunkowaniami prawnymi związanymi z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw; tzw. „ustawy śmieciowej" oraz planowaną Inwestycją polegającą na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego".

  

Data aktualizacji: 2012-06-26

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna zaprasza mieszkańców Radomia i regionu radomskiego oraz organizacje społeczne i instytucje publiczne na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w Radomiu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego" dla lokalizacji przy ul. Energetyków 16.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 3 lipca 2012 r. w Resursie Obywatelskiej przy ul. Malczewskiego o godz. 16:00.

  

Data aktualizacji: 2012-06-13

 W dniu 12 czerwca 2012r. spotkaniem z prasą oraz posiedzeniem Komisji: Ochrony i Kształtowania Środowiska, Gospodarki, Rozwoju Miasta i Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu rozpoczęły się konsultacje społeczne zgodnie z procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla regionu radomskiego przy ul. Energetyków 16. Następnie zorganizowane zostaną spotkanie z samorządowcami powiatów i gmin regionu radomskiego oraz spotkanie ze społeczeństwem.

 

Poniżej podstawowe informacje na tematy związane z planowaną Inwestycją:

przeksztalcanie

Prezentacja "Budowa w Radomiu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych..."

it r euro

Prezentacja "Instalacje termicznego przekształcania odpadów w Europie i Polsce"

it r odd

Prezentacja "Oddziaływanie ITPOK na środowisko"

it r prop

Prezentacja "Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych..." 

it r rewol

Prezentacja "Rewolucja śmieciowa" 

it r war

Prezentacja "Warianty realizacyjne ITPOK"

 

Data aktualizacji: 2012-06-05

W dniu 28 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o wydłużeniu terminu wydania opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Regionu Radomskiego dla lokalizacji w Radomiu przy ul. Energetyków 16 do dnia 20 lipca 2012 r..

 

Data aktualizacji: 2012-05-08

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu wydał pozytywną opinię realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Regionu Radomskiego dla lokalizacji w Radomiu przy ul. Energetyków 16.

 

Data aktualizacji: 2012-04-16

W dniu 30 marca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przedłużył termin wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w Radomiu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego do 31 maja 2012 r.

 

Data aktualizacji: 2012-03-30

W dniu 26 marca 2012 r. Prezydent Miasta Radomia przesłał uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Data aktualizacji: 2012-02-16

W dniu 8 lutego 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu zawiadomił o przedłużeniu do dnia 9 marca 2012 roku terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Regionu Radomskiego dla lokalizacji w Radomiu przy ul. Energetyków 16.

 

Data aktualizacji: 2012-01-16

W dniu 9 stycznia 2012 r. Prezydent Miasta Radomia zwrócił się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w Radomiu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

 

Data aktualizacji: 2012-01-04

W dniu 30 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta Radomia wydał Zarządzenie Nr 1707/2011 w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla regionu radomskiego przy ul. Energetyków 16 w Radomiu. W skład zespołu wchodzą urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, doradca Prezydenta Miasta Radomia, specjaliści powołani z ramienia Inwestora – RADPEC SA oraz kierownik Działu Gospodarki Odpadami PPUH RADKOM Sp. z o.o.

 

Data aktualizacji: 2011-12-14

W związku ze złożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko, w dniu 2 grudnia 2011 r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Radomia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. budowy w Radomiu ITPOK dla regionu radomskiego.

 

Data aktualizacji: 2011-11-29

W dniu 25 listopada 2011r. został złożony Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta Radomia. W związku z czym obecnie wznowione jest postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia.

 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym ww. Raportu znajduje się poniżej:

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM)

Data aktualizacji: 2011-11-02

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie miasta Radom, przy ul. Energetyków 16, 26-613 Radom, na działce o numerze 9/177 (Arkusz nr 221, Obręb ewidencyjny: Nowa Wola Gołębiowska) o powierzchni 5,08 ha. Teren inwestycji znajduje się na terenie wyłączonej z eksploatacji Elektrociepłowni Radom.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zminimalizować składowanie odpadów, które nie zostałyby poddane procesom odzysku lub recyklingu, co jest równoznaczne z wypełnieniem standardów zalecanych przez Radę Europy oraz wymogi dyrektyw 2006/12/WE, 1999/31/WE oraz 2008/98/WE. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na osiągnięcie standardów obowiązujących kraje członkowskie UE, w szczególności dotyczących osiągnięcia poziomów odzysku, ograniczenia składowania odpadów (w tym ulegających biodegradacji), wobec czego przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszych informacji zgodne jest z ustawodawstwem polskim oraz wspólnotowym.

W ramach inwestycji planowana jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) z lokalizacją przy ul. Energetyków 16 (EC Radom). W skład instalacji wchodzić będą następujące węzły:

 • Węzeł przywozu i wyładunku odpadów;
 • Węzeł magazynowania odpadów i surowców;
 • Węzeł przygotowania paliwa;
 • Węzeł załadunku odpadów do procesu spalania;
 • Węzeł spalania odpadów;
 • Węzeł odzysku i konwersji energii;
 • Węzeł oczyszczania spalin;
 • Węzeł odprowadzania gazów wylotowych;
 • Węzeł monitoringu i kontroli emisji;
 • Węzeł przetwarzania żużli i popiołów dennych (paleniskowych);
 • Węzeł stabilizacji i zestalania popiołów lotnych, pyłów z kotłów i stałych produktów z oczyszczania gazów odlotowych;
 • Węzeł zasilania i wyprowadzenia mocy;
 • Węzeł automatyki i pomiarów.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) zrealizowana zostanie w oparciu o wyselekcjonowaną sprawdzoną technologię paleniska, zintegrowanego z parowym kotłem odzysknicowym, wyposażonym w wydajną instalację do oczyszczania spalin oraz turbinę parową napędzającą synchroniczny generator z niezbędną infrastrukturą.

W dniu 9 września 2011 r. została złożona Karta informacyjna wraz z Wnioskiem o ustalenie zakresu Raportu i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Radomia. W związku z czym obecnie przeprowadzane jest postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia.

W dniu 11 października 2011 r. zostało wydane Postanowienie Prezydenta Miasta Radomia określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko Przedsięwzięcia, natomiast w dniu 18 października 2011 r. zostało wydane Postanowienie Prezydenta Miasta Radomia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.