English version

norway n 0001

 

RADPEC SA podpisał 5.03.2014 r. umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie Projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC S.A.". Projekt polega na zbudowaniu instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin oraz podwyższającej sprawność dwóch kotłów WR-25 w Ciepłowni „Północ". Szacowane koszty kwalifikowane wynoszą 3195000 zł, z czego 30% będzie dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja spowoduje wzrost ochrony powietrza i dostosowanie istniejących instalacji do wymagań wynikających z Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania o mocy powyżej 50 MW.

 

Planowany efekt ekologiczny

 

CO2  [Mg/rok]  - 678

SO2  [Mg/rok]   - 2,3

NOX [Mg/rok]   - 0,8       

CO   [Mg/rok]   - 0,3

pył    [Mg/rok]   - 1,8      

 

   Parametry przed modernizacją

parametry 

Tabela przedstawia mierzone wartości stężeń zanieczyszczeń w spalinach w Ciepłowni „Północ"

(materiał źródłowy: Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni „Północ" Energoprojekt Katowice 2004 r.)

Na rysunku obok tabeli widzimy typowy układ dwu baterii sześcio-cyklonowych i wentylatorów wyciągowych. Od roku 2004 sukcesywnie wyposażano wentylatory kotłów w układy regulacji zmienoobrotowej - falowniki. 

 

odpylanie nr4

Odpylanie spalin na kotle WR25 nr 4. Układ cyklonowy w zabudowie izolacji z blachy falistej i wełny mineralnej. Układ ten będzie przedmiotem modernizacji w roku 2015 dzięki środkom pozyskanym z funduszy norweskich.

 

standardy

Standardy emisyjne dla emitora TC II (Ciepłowni "Północ") po uzyskaniu derogacji.

 


Założenia projektowe:

 

  • zabudowa układu cyklofiltra w miejscu układu cyklonowego kotła WR 25,
  • uzyskanie skuteczności odpylania poniżej 100mg/nm3 w przeliczeniu na 6% O2,
  • możliwość pracy wariantowej cyklofiltra:

 

  • praca wyłącznie przez zespół mechanicznych odpylaczy cyklonowych przy zmniejszonych obciążeniach pracy kotła (do około 15 MW), gwarantującą emisję pyłu poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2.
  • praca z zastosowanie wyłącznie odpylacza workowego przy zmniejszonych obciążeniach pracy kotła (do około 15 MW), gwarantującą emisję pyłu poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2.
  • praca na pełnych obciążeniach kotła (od 20MW do 29 MW w zależności od kaloryczności paliwa) w systemie mieszanym (równoległym) workowo- mechanicznym, gwarantującą emisję pyłu poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2.

 

instalacja

 Układ odpylania spalin po modernizacji

 

Rysunek przedstawia instalację odpylania za kotłem. Po przejściu przez wstępne odpylanie w Multicyklonowym Odpylaczu Spalin (MOS) spaliny kierowane są na cyklofiltr (układ równoległy filtra workowego i cyklonów). Na MOS-ie dobudowany został cyklonowy układ odsysania wstępnego (1) zwiększający sprawność odpylania. Następnie spaliny kierowane są w zależności od przyjętego wariantu pracy: na worki (3), na cyklony (4) lub równolegle na worki i cyklony. Wentylatory wyciągowe, za pomocą kanałów kierują spaliny do komina. Pył odprowadzany jest za pomocą rur spustowych (11) do przenośnika rurowo-talerzykowego.

 

 


 

 

Schemat blokowy układu spalin zmodernizowanego kotła WR 25:

 blokowy

Sprawności urządzenia MOS i cyklofiltra, pokazane na schemacie blokowym, są sprawnościami deklarowanymi przez producenta. Sprawność ogólna (nawias klamrowy 98,8%) jest sprawnością zmierzoną fizycznie przez niezależne laboratorium. Sprawność została uzyskana przy paliwie 24/16/06 (kaloryczność MJ/t / popiół roboczy / zawartość siarki). Należy podkreślić, że w przypadku odpylaczy mechanicznych istotną rolę odgrywa zawartość popiołu w węglu. Kilkuprocentowy wzrost tej wartości powoduje lawinowe zmniejszenie skuteczności odpylania.

 

 Palacz ma podgląd parametrów instalacji poprzez wizualizację komputerową.odpopielanie

  Zrzut ekranowy z systemu asix

 

 Pomiar ciągły emisji:

wartosci

Zrzut ekranowy chwilowego ciągłego pomiaru emisji.
Na czerwono zaznaczono aktualnie dopuszczane normy emisji. 

 

 


 

 

Kocioł WR 25 po modernizacji części ciśnieniowej i obmurza

kociol po

W przypadku redukcji pyłów bardzo ważną rolę odgrywa ogólna szczelność kotła. Przed modernizacją instalacji odpylania ważne jest wykonanie modernizacji części ciśnieniowej wraz z obmurzem kotłów. 

 

mos

 Odpylacz wstępny MOS z odsysaniem.

 wr3

Kocioł WR 25 - odpylanie. 

 odprowadzanie

Odprowadzenie pyłów z cyklofiltra kotła WR 25 nr 3

 

 falownik

Zasilanie i regulacja wszystkich wentylatorów kotła odbywa się poprzez przemienniki częstotliwości. Na zdjęciu szafa z przemiennikami.

 

 


 

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna zorganizowało w roku 2014 dwie wycieczki szkolne do Ciepłowni „Północ". Stanowiły one element działań promocyjnych służących podnoszeniu świadomości publicznej o znaczeniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla wdrażania projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC S.A.". Działania promocyjne są realizowane zgodnie z „Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 przyjętymi przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu 11 lutego 2011 r., zmienione w dniu 15 grudnia 2011 r. oraz 14 marca 2013 r.", a w szczególności z Załącznikiem nr 4 - „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji".

1. W pierwszej wycieczce do Ciepłowni „Północ"(10.06.2014), gdzie realizowany jest Projekt, wzięli udział uczniowie pobliskiej publicznej szkoły podstawowej (PSP nr 19 w Radomiu). Najpierw została im przedstawiona prezentacja pt. „Jak powstaje ciepło?".

Nor2 (Custom)Nor7 (Custom)

Po zapoznaniu się z prezentacją młodzież szkolna zwiedziła Ciepłownię „Północ", gdzie zobaczyła jak w praktyce wygląda produkcja ciepła oraz jak przebiega wdrażanie projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC S.A.". W trakcie zwiedzania ciepłowni uczniowie dowiedzieli się o efektach ekologicznych, jakie przyniesie zrealizowany Projekt. Zostali też poinformowani, iż Projekt powstaje dzięki dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Nor3 (Custom)Nor4 (Custom)

Nor5 (Custom)Nor6 (Custom)

Nor9 (Custom)Nor10 (Custom)

Nor8 (Custom)Nor1 (Custom)

Po wycieczce odbył się konkurs z wiedzy zdobytej podczas zwiedzania ciepłowni. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w postaci gadżetów RADPEC-u (paczki kredek do rysowania, breloczki oraz światełka odblaskowe). Wszystkie dzieci otrzymały książeczki „Czerwony Kapturek w mieście" – jest to bajka edukacyjna ucząca mądrego korzystania z ciepła i dbania o środowisko naturalne.

2. Druga wycieczka została zorganizowana w dniu 29.10.2014 r. dla uczniów Technikum Energetycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Uczniom, którzy kształcą się na kierunku „technik energetyk", zaprezentowano najpierw przedsiębiorstwo. Następnie młodzież z Zespołu Szkół Technicznych obejrzała przygotowaną dla niej prezentację na temat współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy projektu pt. „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC S.A." Młodzież otrzymała też materiały informacyjne o projekcie (ulotki i wydruki z prezentacji).

StudNor 9StudNor 7

StudNor 6StudNor 10

Ostatnim punktem programu wycieczki było zwiedzanie Ciepłowni „Północ" i zapoznanie się z postępami w realizacji Projektu, o którym dowiedzieli się wcześniej podczas obejrzanej prezentacji.

StudNor 3StudNor 1

StudNor 4StudNor 5

 

 


 

 

 

Drugi etap projektu norweskiego

Realizacja drugiego etapu swym zakresem objęła:


1. Przeróbkę trzeciego ciągu kotła (WR-25 nr 4) z zabudową w miejsce istniejącego rurowego podgrzewacza powietrza dodatkowego podgrzewacza wody.
2. Wykonanie instalacji automatycznego czyszczenia powierzchni ogrzewalnej, w oparciu o technologię firmy Entex.
3. Zakup i montaż klapek pirytowych (2 szt.)
4. Wykonanie i montaż włazów do lejów pirytowych (2 szt.).
5. Wymianę zaworów bezpieczeństwa (2 szt.):
6. Wykonanie nowej izolacji kotła.
7. Nadzór nad suszeniem kotła wykonywanym przez przedstawicieli inwestora (obsługa Ciepłowni „Północ").

 

 

Modernizacja powietrza podmuchowego, wykonanego w ramach projektu, obejmowała:


1. Modernizację powietrza przykotłowego wraz ze zmianą miejsca zainstalowania wentylatorów powietrza podmuchowego (przeniesienie na poziom odżużlania), wykonanie nowych kanałów ssawnych i dolotowych. Czerpnie wentylatorów zabudowane zostały na poziomie palacza (jak na pozostałych kotłach).
2. Wykonanie oraz montaż dwóch kaloryferowych podgrzewaczy powietrza.
3. Wymianę istniejących wentylatorów podmuchu typ WWOax-63 na nowe, z zastosowaniem parametrów odpowiednich dla kotła WR-25, w obudowie dźwiękoszczelnej z tłumikami hałasu na wlocie i wylocie wentylatora.
4. Wykonanie dokumentacji technicznej i pomontażowej powietrza podmuchowego.

 

 

Zakres AKPiA prac wykonanych w ramach projektu obejmował:


• wymianę układów pomiaru temperatury wody i spalin kotła WR 25 nr 4
• wymianę układów pomiaru ciśnienia kotła WR 25 nr 4,
• montaż zaworów regulacyjnych podgrzewaczy wody, sterowanych automatycznie z panelu operatorskiego szafy sterowniczej AKPiA kotła WR 25 nr 4,
• kompletację, uruchomienie zasilania, sterowania, wizualizacji pomiarów kotła.

 

 

Zakres wykonanych prac elektrycznych obejmował:


• modernizację zasilania układu powietrza podmuchowego pierwotnego, przeniesienie tras zasilających i sterowniczych silników wentylatorów podmuchu na poziom odżużlania.
• wymianę tras kablowych zasilających, pomiarowych i sterowniczych w obrębie kotła WR 25 nr 4 na koryta siatkowe wraz z osprzętem.

 

 

Modernizacja odpylania polegała na:


1. Demontażu istniejącego układu cyklonowych odpylaczy spalin oraz kanałów spalin w zakresie umożliwiającym montaż cyklofiltra.
2. Wykonanie i montaż układu cyklofiltrów w miejsce baterii cyklonowych z możliwością pracy wariantowej (workowej, mechanicznej oraz mieszanej w układzie równoległym.
3. Wykonanie układu odpylania z zachowaniem istniejącego sposobu odprowadzania spalin wentylatorami, których moce silników wynoszą 75kW (2 szt.)
4. Wymiana kanałów odprowadzania spalin od kotła do wentylatorów spalin wraz z montażem zaworów szybrowych pozwalających na pracę w 2 powyższych wariantach odpylania.
5. Dostosowanie zsypów popiołu do istniejącego przenośnika FULMAR 125 odbierającego pył spod zamontowanego cyklofilra.
6. Wykonanie kompletnych podestów obsługowych odpylaczy cyklonowych z kratek „wema" z barierkami ochronnymi oraz drabinkami zabezpieczonych pokryciem antykorozyjnym oraz ostrzegawczym w kolorze żółtym.
7. Wykonanie izolacji termicznej nowej instalacji układu odpylania z wełny mineralnej oraz poszycia z blachy powlekanej oraz blachy falistej powlekanej.
8. Wykonanie pokrycia antykorozyjnego wysokotemperaturowego wykonanych i za-montowanych elementów.
9. Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie robót budowlanych, montażowych i rozruchowych
10. Wymianę kanałów spalin wykonanych pod potrzeby cyklofiltra.
11. Wykonanie instalacji sprężonego powietrza zapewniającej czynnik czyszczący cyklofiltr.
12. Wymianę wirników wentylatorów spalin typ WPWD - 80/1,8, obudów wentylatorów spalin, obudów łożysk i łożysk wentylatorów spalin, sprzęgieł typu omega, wyważenie wentylatorów.
13. Wykonanie pomiarów potwierdzających założoną powyżej skuteczność odpylania w każdym z wariantów.

Modernizacja układu odpylania wsparta została odpowiednim zakresem elektrycznym i akapowskim.

 

nor II 1

Fot. 1: Montaż obudowy wentylatora ciągu.

 

nor II 2

Fot. 2: Montaż kieszeni wentylatora ciągu

 

nor II 3

Fot. 3: jw.

 

nor II 4

Fot. 4: Malowanie konstrukcji wsporczej odpylaczy

 

nor II 5

Fot. 5: Montaż elementów kanału spalin wentylatora ciągu

 

nor II 6

Fot. 6: Montaż izolacji termicznej i blach osłonowych kanałów spalin

 

nor II 7

Fot.7: Końcowy efekt wizualny

  


 

Zakończony projekt "norweski"

W „RADPEC" S.A. 31 grudnia 2015 roku odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25". Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2015 roku w ramach norweskiego mechanizmu finansowego.
Uczestnikom konferencji przedstawiono najważniejsze informacje o zrealizowanym projekcie, instalacji, dzięki której została podwyższona sprawność kotła i zwiększona skuteczność odpylania spalin. Podsumowaniem prezentacji była wizyta studyjna w miejscu realizacji inwestycji.

nor2


W spotkaniu uczestniczyli Zbigniew Słowiński – Wiceprezes ds. Technicznych, który omówił projekt i zaprezentował kolejne etapy jego realizacji, Barbara Kaleta – p.o. Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, która przedstawiła kwestie finansowe realizowanego projektu oraz kadra kierownicza Spółki.

nor1

 

Komunikat prasowy

 


 

Formalne zakończenie projektu „Norweskiego"

Dnia 28 lipca 2016 roku Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. otrzymało od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację,iż zaakceptowany został Raport Końcowy z realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC S.A.".
W związku z tym RADPEC S.A w dniu 10 sierpnia 2016 roku otrzymał płatność końcową w wysokości 540 000 PLN i jest to formalne zakończenie projektu.

 

norway n1 0001

 

 

 English version