Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:

a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B5 przy ul. Wyścigowej w Radomiu (dz. 28/7, 28/17)”.
Przyłącze ciepłownicze do węzła w budynku B5 przy ul. Wyścigowej (dz. 27/7, 27/17) stanowi Etap III realizacji przyłączy i należy wykonać je od istniejącego trójnika T-3. Przyłącze należy zrealizować o średnicy Dn 40/125 długości L=30,5 mb. Na przyłączu należy zamontować w studzience z kręgów betonowych preizolowane zawory odcinające ZK-40/125. Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.
b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach B5 przy ul. Wyścigowej w Radomiu (dz. 72/5)”.
Przyłącze ciepłownicze do węzła w budynku B5 przy ul. Wyścigowej (dz. 72/5) należy wykonać od istniejącego trójnika T-7. Przyłącze należy zrealizować o łącznej długości L=47,5 mb w tym:
- Dn 80/200 długości L=19,0 mb,
- Dn 50/140 długości L=28,5 mb.
Na przyłączu do budynku B5, zamiast studzienki z zaworami odcinającymi ZK-50(140) przed wejściem do budynku, należy za trójnikiem T-8 zamontować w studzience z kręgów betonowych preizolowane zawory odcinające ZK-80/200.
Odejście od trójnika T-8 w kierunku budynku B-6 należy zaślepić izolacyjną nasuwką końcową NK-50.
Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45231000, 45111200, 45112000, 45231110, 45320000, 45112710, 45112300, 45332200, 45321000.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla przedmiotu zamówienia należy złożyć jedną ofertę.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia”.

Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 23.08.2021 r.

Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 18.03.2021 r. do godz. 8:00
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 18.03.2021 r. o godz. 9:00

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena ofertowa brutto - 80 pkt
dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla sieci ciepłowniczej - 12 pkt
dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla układu pomiarowo rozliczeniowego - 8 pkt

Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 3 000 złotych, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.03.2021 r. do godz. 8:00

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 350 000 EURO.

 

Dokumenty do pobrania:


Spis dokumentacji przetargowej


SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej


Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych


Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób przy realizacji


Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby


Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa


Załącznik nr 8 do SIWZ - Wytyczne RADPEC S.A. – sieci


Dokumentacja Projektowa – sieci

 


 

Wynik postępowania przetargowego