Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2021 i w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2022 zgodnie z Normami PN-HD 60364-6:2008, PN-E-05115:2002, PN-EN50522:2011 oraz Prawem budowlanym art. 62 ust 1 pkt 2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 428 000 EURO).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale http://www.radpec.com.pl/obsluga-klienta/regulamin-udzielania-zamowien.html. Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.

Wymagany termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 100%.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 4000 zł.

Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 03.02.2021 r. godz. 9.00

WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Wynik postępowania przetargowego