logo

 

 

„Bezpieczne ciepło. Radom 2023” to kampania informacyjna programu inwestycyjnego „RADPEC 2023” realizowanego przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna. Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom Radomia ciepła, które będzie pewne, tanie i ekologiczne.

Inwestycja, która zakończy się w 2023 roku, zakłada wykorzystywanie maksymalnie bezpiecznych i ekonomicznych technologii.

 

randerowane 

  

3x Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo właścicielskie

Większościowym (99,5%) właścicielem przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A., które wytwarza i dostarcza ciepło mieszkańcom Radomia, jest Gmina Miasta Radomia. Daje to pewność mieszkańcom miasta, że o przyszłości Spółki decydują wybrani przez nich przedstawiciele, czyli radni Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta Radomia.

  

Bezpieczeństwo dostaw

Większościowym (99,5%) właścicielem przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A., które wytwarza i dostarcza ciepło mieszkańcom Radomia, jest Gmina Miasta Radomia. Daje to pewność mieszkańcom miasta, że o przyszłości Spółki decydują wybrani przez nich przedstawiciele, czyli radni Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta Radomia.

  

Bezpieczeństwo stabilności ceny ciepła

„RADPEC” S.A. w swoich działaniach skupia się na skutecznym dostarczaniu ciepła mieszkańcom Radomia, a nie na maksymalizacji zysków. Mieszkańcy Radomia mogą być pewni, że ceny za ciepło będą na stabilnym poziomie. „RADPEC” S.A. stanie się nie tylko producentem ciepła, ale także energii elektrycznej, dzięki czemu produkcja ciepła będzie bardziej ekonomiczna. Inwestycja w nowe technologie pozwoli zminimalizować awaryjność systemu ciepłowniczego, która generowałaby dodatkowe koszty wpływając na wzrost cen ciepła.

 

 prez

 

Bezpieczeństwo dostaw ciepła jest ważne dla 86,73% mieszkańców Radomia.*


72,02% mieszkańców Radomia uważa, że właścicielem „RADPEC” S.A. powinno być miasto.*

 procenty

 *Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych metodą CATI w dniach 2-5 Października 2017 r. próba = 1000 pełnoletnich mieszkańców Radomia

 

 

Jak przebiega inwestycja?


RADPEC S.A. powołał program „RADPEC 2023+” mający na celu podniesienie bezpieczeństwa i stabilności dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia po jak najniższej cenie, którego wytwarzanie będzie efektywne energetycznie oraz sprzyjające środowisku naturalnemu. W ramach tego programu zostaną zrealizowane m.in. dwa projekty: jeden dotyczący budowy nowego źródła kogeneracyjnego oraz drugi dotyczący dostosowania pozostających w eksploatacji kotłów węglowych. 

 

Jakie korzyści niosą za sobą zmiany w „RADPEC” S.A.


Realizacja obu projektów jest podyktowana wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Po oddaniu do eksploatacji nowych instalacji:
• przedsiębiorstwo będzie mogło nadal dostarczać ciepło do swoich odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nowych dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń, czyli zmniejszy się wpływ pracy obecnych źródeł na środowisko;
• system ciepłowniczy Radomia stanie się „efektywnym system ciepłowniczym” co pozwoli RADPEC-owi na korzystanie z środków unijnych na modernizację sieci cieplnej, zamianę węzłów grupowych na indywidualne, likwidację niskiej emisji poprzez podłączanie odbiorców korzystających z kotłowni lokalnych do sieci ciepłowniczej;
• nastąpi wzrost atrakcyjności ciepła sieciowego jako źródła zaopatrzenia w ciepło dla nowobudowanych obiektów poprzez obniżenie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej „wh” – co jest odpowiedzią na zaostrzające się wymagania Prawa Budowlanego dla nowych budynków;
• mieszkańcy Radomia zyskają większą pewność dostaw ciepła poprzez zastąpieniem części starszych kotłów nowymi;
• nowe źródło będzie jednocześnie produkować energię elektryczną i cieplną co przyczyni się do znaczącego obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz dwutlenku węgla

 

Dlaczego inwestycja musi być zrealizowana do 2023?


Ciepłownie Południe i Północ produkujące ciepło dla całego Radomia mogą funkcjonować w obecnym stanie technicznym do 31.12.2022r. Pozwala na to tzw. „derogacja ciepłownicza” przesuwająca okres obowiązywania nowych przepisów z zakresu ochrony środowiska wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Po tym okresie musimy już posiadać nowe, bardziej skuteczne instalacje wychwytujące zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Inwestycja w instalacje oczyszczania spalin powoduje wzrost kosztów funkcjonowania. RADPEC, chcąc ograniczyć te koszty, zdecydował o budowie nowego źródła, które oprócz ciepła produkowałoby energię elektryczną, a część węgla zostałaby zastąpiona paliwem alternatywnym RDF. To nowe źródło powinno zacząć funkcjonować również od 01.01.2023r. co pozwoli na zastąpienie części istniejących kotłów i konieczności budowy dla nich instancji oczyszczania spalin.

 

Ile będzie to kosztować i kto za to zapłaci?


Szacowany koszt na realizację obu projektów wynosi ok 450 mln zł. Montaż finansowy obejmuje pozyskanie finansowania z NFOŚiGW (pożyczki preferencyjne). , kredytów bankowych oraz innych instytucji finansujących a także ze środków własnych.

 

Czy w trakcie inwestycji dostawy ciepła będą wstrzymywane?


Nie – harmonogram budowy nowego źródła oraz budowy instalacji oczyszczania spalin dla źródeł istniejących zapewnia utrzymanie dyspozycyjności dotychczasowych źródeł ciepła i zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla Odbiorców.