Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. stoi przed największym w historii wyzwaniem dalszej redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery, do jeszcze niższych poziomów niż obecnie. Dlatego też realizujemy projekt pn. zabudowa Instalacji Oczyszczania Spalin w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe, który wynika z wymogów narzuconych przez Unię Europejską. Dzięki realizacji projektu RADPEC-u radomianie zyskają stabilny i ekologiczny system ciepłowniczy oraz gwarancję bezpieczeństwa dostaw na kolejne lata.
Modernizacja ciepłowni polega na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki realizacji inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza: SO2 – siedmiokrotnie; NOx – dwukrotnie; pyłów – ponad pięciokrotnie. Dzięki temu ciepłownia spełni wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni.

wwwBAT1

Na chwilę obecną na terenie Ciepłowni Południe zrealizowano:
a) uzyskano Pozwolenie na Budowę dla instalacji oczyszczania spalin kotłów K1-K3 Ciepłowni „Południe”;
b) rozpoczęto prace budowlano-montażowe:
• zdemontowano instalacje zewnętrzne związane z realizacją inwestycji – przygotowanie terenu pod nową zabudowę;
• posadowiono fundamenty pod nowe kanały spalin oraz instalację odsiarczania i odpylania dla kotłów K1-K3;
• zakończono demontaż obudowy i obmurza kotłów K1-K3 w części związanej z przygotowaniem miejsc do montażu instalacji odazotowania spalin.

www wiz

W trakcie realizacji są:
a) dostawy konstrukcji instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów K1-K3;
b) rozpoczęcie dostaw pozostałych urządzeń;
c) montaż głównych tras kablowych i kanałów kablowych.

Na terenie Ciepłowni Północ zrealizowano:
a) opracowano Projekt Wstępny dla zabudowy instalacji oczyszczania spalin Ciepłowni „Północ”;
b) uzyskano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla instalacji;
c) opracowano Projekt Budowlany;
d) złożono wniosek o Pozwolenie na Budowę dla instalacji oczyszczania spalin dla Ciepłowni „Północ”.
W trakcie realizacji jest opracowanie projektów wykonawczych dla instalacji oczyszczania spalin dla Ciepłowni „Północ”.
Po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę nastąpi rozpoczęcie prac budowalno-montażowych w części nie związanej z gotowością do pracy kotłów Ciepłowni „Północ” – planowane rozpoczęcie III kwartał 2021 r.
Realizowany projekt budowy instalacji oczyszczania spalin w Ciepłowni Północ i Południe ma zagwarantować bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia po 2023 roku.