Dzisiaj jest: 22 Września 2018    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

taryfa 03

CZĘŚĆ 1 - Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

 

Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają:

1. Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie o taryfach - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).
3. Rozporządzenie o przyłączeniach - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).
4. MSC - Miejska Sieć Ciepłownicza zasilana ze źródeł własnych - Wydziału Grzewczego TC I oraz Wydziału Grzewczego TC II.
5. Sprzedawca - Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu (określane w taryfie również skrótem „RADPEC" S.A.), dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłowych.
6. Taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.
7. Okres rozliczeniowy - określony w taryfie lub umowie stały przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
8. Ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej.
9. Nielegalne pobieranie energii - pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
10. Sieć - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.
11. Tabela regulacyjna - przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury nośnika ciepła od warunków atmosferycznych.
12. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.
13. Warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody.
14. Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
15. Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
16. Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
17. Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
18. Zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.
19. Obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
20. Sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
21. Umowa sprzedaży ciepła - umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą ciepła.
22. VAT - podatek od towarów i usług stosowany na zasadach Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych.
23. Odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

 CZĘŚĆ 2