Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja szaf sterowniczych SK1 i SK2 oraz rozdzielni kotłowej RK1 kotłów WR 25 Nr 1 oraz Nr 2 w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w oparciu o projekt wykonawczy „MODERNIZACJA STEROWANIA KOTŁEM K1, K2 TYPU WR 25 „RADPEC" 26-612 Radom ul. Żelazna 7" wykonany przez Molson sp. z o.o oraz projekt wykonawczy prac uzupełniających i dodatkowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
Wymagany termin realizacji zadania - do dnia 30.08.2019 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 88%, gwarancja 12%.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 10.04.2019 r. godz. 9.00.
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (Umowa)

Instrukcja ISO/TB/10 Organizacja bezpiecznej pracy

01 zip  Dokumentacja techniczna

Obowiązek informacyjny wobec dostawców

 

 


 

 

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

 

Zapytania i odpowiedzi z 4.04.2019 r.

Oświadczenie projektanta

 

 


 

Wyniki postępowania przetargowego