Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie modernizacji rozdzielni SN i NN przepompowni wody sieciowej przy ul. Wierzbickiej Radomiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o program funkcjonalno użytkowy oraz „ocenę stanu technicznego zasilania 15 kV, 0,4 kV przepompowni".

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
Wymagany termin realizacji zadania - do dnia 30.09.2019 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 88%, gwarancja 12%.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 2000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 21.03.2019 r. godz. 9.00
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (Umowa)

 

Instrukcja ISO/TB/10 Organizacja bezpiecznej pracy

 

Instrukcja szczegółowa eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kv zasilającej obiekt przepompownia oraz instrukcja zasilania poza sezonem grzewczym przepompowni „Wierzbicka" w „RADPEC" S.A.

 

Ocena stanu technicznego zasilania przepompowni

 

Obowiązek informacyjny wobec dostawców

 

 


 

 

 Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

 

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi z dn. 8.03.2019 r.

 

 

 


 

 

Wynik postępowania przetargowego