Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 907 obiektach RADPEC S.A. zgodnie z Normami PN-HD 60364-6:2008, PN-E-05115:2002, PN-EN50522:2011 oraz Prawem budowlanym, Procedurą ISO RADPEC S.A. PR-07/06, Instrukcją Ruchu ISO/MM/03 .

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
Wymagany termin realizacji zadania - do dnia 31.12.2019 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 100%.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 2000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 05.02.2019 r. godz. 9.00
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (Umowa)

01 zip  Załącznik Nr 1 do Umowy – Harmonogram - Wykaz obiektów

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Procedura ISO RADPEC S.A. PR-07/06

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Instrukcja Ruchu ISO/MM/03

Obowiązek informacyjny wobec dostawców


Wyniki postępowania przetargowego:

Wyniki