Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Zarząd „RADPEC" S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC'' Spółka Akcyjna w Radomiu w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 4 754 148,81 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 553 327,88 zł, tj. 0,13 zł/brutto na 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,RADPEC" S.A. określiło ponadto:
- dzień dywidendy – dzień 22 czerwca 2018 r
- termin wypłaty dywidendy - do dnia 31.12.2018 r.
Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługiwały w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ,,RADPEC" S.A., tj. 22 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy). Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.
W przypadku śmierci akcjonariusza, uprawnionymi do dywidendy są jego spadkobiercy (współuprawnieni), którzy udokumentują swoje prawo do akcji przedkładając następujące dokumenty:
- akt zgonu uprawnionego akcjonariusza
- prawomocne sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub
- zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
- pełnomocnictwo współuprawnionych, w przypadku wielu osób uprawnionych do akcji.
Zgodnie z art. 333 Kodeksu spółek handlowych, akcje Spółki wydawane w odcinkach zbiorowych są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela.
W związku z powyższym, w przypadku wielu współuprawnionych należy ustanowić wspólnego przedstawiciela poprzez udzielenie mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa udzielają, poprzez zgodne oświadczenie woli, wszyscy współwłaściciele akcji, z wyjątkiem wybranego wspólnego przedstawiciela.
Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać złożone osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki lub dostarczone przez pełnomocnika. W sytuacji, gdy oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela nie są składane w siedzibie Spółki, muszą zostać złożone z podpisem notarialnie poświadczonym.
Umocowany w powyższy sposób przedstawiciel współuprawnionych do akcji w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą dywidendy.
Rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi począwszy od dnia 25 października 2018 r. Wypłata dywidendy akcjonariuszowi zostanie dokonana w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia prawidłowo wypełnionej Dyspozycji wypłaty dywidendy. Formularz DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY za rok 2017 jest dostępny do pobrania w formacie pdf na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem: http://www.radpec.com.pl/ogłoszenia

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:
 dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki – przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza po złożeniu dyspozycji wg załączonego wzoru.
 dla pozostałych akcjonariuszy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub gotówką w kasie Spółki po złożeniu dyspozycji wg załączonego wzoru.
Podpisanie dyspozycji wypłat dywidendy składanej w Spółce przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika następuje wyłącznie w obecności pracownika Spółki (dotyczy to również akcjonariuszy będących pracownikami Spółki).
Dyspozycja wypłaty dywidendy przesłana pocztą do Spółki przez akcjonariusza wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.
Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne (skany, kserokopie, faksy itp. nie będą akceptowane ).
Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.
Celem realizacji powyższego uprawnienia należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości do siedziby Spółki; Dział Organizacji i Zarządzania, pokój nr 202, w godzinach od 730 do 1430 celem złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 730 do 1430
tel. (48) 384-69-41 do 45 (wew. 231 lub 261)

 

Dyspozycja wypłaty dywidendy