Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 21.09.2018 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wybór Doradcy Technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22MWe" przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu, którego zakres prac został szczegółowo opisany w Załączniku nr 9 do SIWZ(Umowa wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy), a który obejmuje w szczególności:

1.1. sporządzenie przez Wykonawcę dla Inwestycji kompletnego Projektu Podstawowego, stanowiącego rozwinięcie zoptymalizowanej pod względem technicznym i ekonomicznym dostarczonej przez Zamawiającego „Analizy techniczno-ekonomicznej";
1.2. opracowanie i skompletowanie przez Wykonawcę pełnej dokumentacji celem przedłożenia w odpowiednich instytucjach i uczestnictwo w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w całym procesie uzyskiwania prawomocnych decyzji niezbędnych dla realizacji Inwestycji, w tym prawomocnych pozwoleń na budowę;
1.3. przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy oraz świadczenie usług doradczych w ramach tego postępowania;
1.4 świadczenie przez Wykonawcę nadzoru projektowego (w tym Nadzoru autorskiego) w pełnym zakresie wynikającym z Prawa właściwego.
Numer referencyjny: 27/42/2018/MM".
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.09.2018 r. pod numerem 2018/S 184-417408.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie opublikowane w TED

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Skrócony opis techniczny przedsięwzięcia

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o rocznym obrocie

10. Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej

11. Załącznik Nr 9 do SIWZ – Umowa

 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 

Odwołanie OTS-IP Sp. z o.o. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

   


  

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

 

 

 


 

 

 

Odpowiedź, jaka została udzielona w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi SIWZ

 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ - Tekst jednolity wzoru umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ - Skrócony opis techniczny przedsięwzięcia

 

 Ogłoszenie zmian w witrynie TED

 

  


 

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 


 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty