Dzisiaj jest: 20 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Graniczna 24, Chorzowska 11A, Chorzowska 13A, Żeromskiego 84A oraz Etap I budowy przyłącza do węzła w budynku przy ul. Struga 59 w Radomiu".

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 548 000 EURO.
Przyłącza ciepłownicze wysokich parametrów należy wykonać w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS, z impulsowym systemem sygnalizacji awarii.
a/ Przyłącze do węzła w budynku przy ul. Graniczna 24 należy wykonać o średnicy Dn 80/160 długości L=11,1 mb i Dn 40/125 długości L=51,9 mb. Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.
b/ Przyłącze do węzła w budynku przy ul. Chorzowska 11A należy wykonać o średnicy Dn 65/160 długości L=244,9 mb. Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.
c/ Przyłącze do węzła w budynku przy ul. Chorzowska 13A należy wykonać o średnicy Dn 40/125 długości L=13,0 mb. Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.
d/ Przyłącze do węzła w budynku przy ul. Żeromskiego 84A należy wykonać o średnicy Dn 25/110 długości L=13,5 mb. Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego należy zamontować układ pomiarowo rozliczeniowy.
e/ Przyłącze do węzła w budynku przy ul. Struga 59 (Etap I) należy wykonać o średnicy Dn 80/200 długości L=61,5 mb.

Oznaczenie przedmiotu wg CPV: 45231000, 45111200, 45112000, 45231110, 45320000, 45112710, 45112300, 45332200, 45321000.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Dla zadania należy złożyć jedną ofertę.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl - zakładka „Ogłoszenia.

Niniejsze zamówienie należy zrealizować w terminie do 25.09.2018 r.

Termin składania i otwarcia ofert:
- ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 31.07.2018 r. do godz. 8:00
- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, w świetlicy (parter), w dniu 31.07.2018 r. o godz. 9:00

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena ofertowa brutto - 80 pkt
dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla sieci ciepłowniczej - 12 pkt
dodatkowy okres udzielonej gwarancji dla układu pomiarowo rozliczeniowego - 8 pkt

Warunkiem udziału w postępowaniu na przedmiot zamówienia, jest wniesienie wadium w wysokości 3 000 złotych, które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 8:00

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

Spis dokumentacji przetargowej

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób przy realizacji

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa

zip  Załącznik nr 8 do SIWZ - Wytyczne RADPEC S.A. – sieci

zip  Dokumentacja Projektowa – sieci

 

 

 Rozstrzygnięcie przetargu