Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieczynnej napowietrznej sieci magistralnej 2xDn 900 od Elektrociepłowni przy ul. Energetyków 16 - Marii Gajl, do punktu stałego III-ZS.25 (oznaczony w dokumentacji budowy sieci na wysokości Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej) o łącznej rzeczywistej długości sieci 3 476 mb, rury 2x3476 mb. – na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWS „Umowa Sprzedaży".

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu sprzedaży zawiera SIWS zamieszczona na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem PRZETARG NIEOGRANICZONY-Sprzedaż sieci napowietrznej Dn 900" opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Kupującego należy składać w sekretariacie (II piętro) do dnia 15.05.2018 r. do godz.9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2018 r. o godz.10.00 w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu (świetlica). W/w sieć zostanie sprzedana temu oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000 zł na konto bankowe sprzedającego PEKAO S.A. O/Radom nr 38124057031111000049024537. lub w formie opisanej w SIWS. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego cena zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu czynności przetargowych, a nabywcy zaliczone na poczet ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wszystkie koszty związane z odbiorem i transportem ponosi nabywca.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz.8.00-14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży (SIWS)

 

Załącznik nr 1 do SIWS (formularz oferty)

 

Załącznik nr 2 do SIWS (wzór umowy)

 

Załącznik nr 2 do umowy (wykaz właścicieli działek)

 

Załącznik nr 3 do umowy (mapa przebiegu sieci)

 

 

 


 

 

 

Zapytania do SIWS i odpowiedzi:

 

Zapytanie z dnia 24.04.2018 r.

 

 

 

 


 

 

 

Wynik postępowania przetargowego