Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szaf sterowniczych kotłów WR-25 Nr 1 i Nr 2 w zakresie AKPiA i elektrycznym w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7.


Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe podprogowe na usługi o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO) oraz Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
Wymagany termin realizacji zadania - do dnia 30.03.2018 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 100%.
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 29.01.2018 r. godz. 9.00.
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty


Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania


Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług (Wykonanych projektów)


Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (Umowa)

 

 


 

 

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi:

 

W dniu 18.05.2017 r. wpłynęło zapytanie do SIWZ na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szaf sterowniczych kotłów WR-25 Nr 1 i Nr 2 w zakresie AKPiA i elektrycznym w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7" o treści:
Czy zapis z Załącznika Nr 5 do SIWZ o konieczności wykonania projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oznacza:
1. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (jest to nowy budynek czy istniejący? będzie jego rozbudowa, czy przebudowa?)
Odpowiedź:
Projekt dotyczy sterowania pracy istniejących kotłów Nr 1 i Nr 2 z poziomu szaf sterowniczych zlokalizowanych w obrębie kotłów. Projekt nie dotyczy przebudowy ani rozbudowy budynku. Nie jest wymaganie pozwolenie na budowę.
2. Skoro ma to być projekt AKPiA to jakie inne branże mają związek z AKPiA?
Odpowiedź:
Jak wynika z opisu zakresu projektu niezbędna może byś dokumentacja z branży elektrycznej oraz budowlanej z zakresie wykonania przepustów pod prowadzone kable.
3. Czy jest dostępny projekt AKPiA istniejącego sterownika PLC, który ma być przeniesiony?
Odpowiedź:
Tak. Posiadamy schematy zasilania sterownika i kasety rozszerzeń, oraz opisy wejść/wyjść potrzebne do jego podłączenia.

 

W dniu 18.05.2017 r. wpłynęło zapytanie do SIWZ na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szaf sterowniczych kotłów WR-25 Nr 1 i Nr 2 w zakresie AKPiA i elektrycznym w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7" o treści:
Czy posiadają Państwo projekty istniejących rozdzielnic?
1. Dla kotła K1 w załączniku 5 jest następujący podpunkt:
- przeniesienie istniejącego sterownika PLC z kasetą rozszerzeń,
Stąd pytania:
2. Co to za model sterownika oraz firma?
Odpowiedź pkt. 2:
Sterownik PCD2.M5540 z kasetą rozszerzeń PCD2.C2000 firmy SAIA.
Do przeniesienia jest też panel operatorski. Jest to panel IT112T firmy ESA.
- wykonanie 38 szt. pomiarów analogowych wraz z doborem urządzeń, ich wprowadzeniem poprzez separatory obwodów do istniejącego sterownika PLC, z tego 6 do mierników na elewacji szafy a z nich do sterownika po RS485,
3. Przez wykonanie pomiarów mają Panowie na myśli tylko podłączenie istniejących elementów pomiarowych czy dobranie nowych?
4. Jeśli nie trzeba dobierać, to czy mają Panowie listę elementów pomiarowych istniejących?
Odpowiedź pkt. 3, 4:
Mamy na myśli dobranie nowych elementów.
5. Czy mierniki na elewacji chcą panowie wskaźnikowe czy może ekran dotykowy?
Odpowiedź pkt. 5:
Wskaźnikowe, ze wskaźnikiem cyfrowym.
- wykonanie 29 szt. sygnałów binarnych o stanach urządzeń i blokad kotłowych, wraz
z ich wprowadzeniem do sterownika PLC,
6. Czy potrzebują panowie dobrać elementy pomiarowe, blokady czy podłączyć istniejące?
Odpowiedź pkt. 6:
Częściowo z nowych urządzeń (nowe falowniki, blokada od przepływu), częściowo z istniejących (blokada nadążna, odżużlacze).
- wyprowadzenie ze sterownika PLC 2 sygnałów analogowych sterujących pracą falowników wentylatorów wyciągowych,
- wyprowadzenie ze sterownika PLC 8 sygnałów binarnych sterujących pracą siłowników końcowych stref rusztów,
7. Ile jest sterowników w całym projekcie?
Odpowiedź pkt. 7:
W całym projekcie występują dwa sterowniki. Kocioł K1 – przeniesienie istniejącego, kocioł K2 – nowy sterownik.
- dobór szafy sterowniczej do zamontowania poszczególnych urządzeń do uruchomienia kotłów nr 1 i 2
8. Mógłbym prosić o rozwinięcie tego punktu, nie bardzo rozumiem o jakie urządzenia chodzi.
- dobór szafy w której będą montowane falowniki do kotła nr 1 i 2 oprócz falowników od wyciągów (jak najmniejsze gabaryty falowników) również wentylatorki regulującą temperaturę w szafie falowników z kratkami wentylacyjnymi
9. Mają panowie listę falowników, czy trzeba będzie taką przygotować?
Odpowiedź pkt. 8, 9:
Projekt szafy RK dotyczy wykonania nowej szafy z wyposażeniem do sterowania z jej poziomu urządzeniami elektrycznymi kotłów. Z szafy sterowniczej maja być załączane poszczególne silniki kaskadowo, czyli mają znajdować się bezpieczniki, styczniki, zabezpieczenia termiczne, listwy łączeniowe, na drzwiach będą umieszczone przyciski i lampki sygnalizacyjne. Oddzielnie dla kotła Nr 1 i Nr 2 w szafie obok będą umieszczone falowniki (mogą być firmy Danfoss)

 

 

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego