Dzisiaj jest: 17 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 706 obiektach RADPEC S.A. zgodnie z Normą PN-HD 60364-6:2008 oraz Prawem budowlanym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na usługi o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO) oraz Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w dziale „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
Wymagany termin realizacji zadania - do dnia 31.12.2018 r.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 100%
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 2000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 30.01.2018 r. godz. 9.00
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

 

ISO/MM/03 Instrukcja Ruchu I Eksploatacji Posiadanych Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych


Procedura PR-07/06 Organizacja bezpiecznej pracy


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty


Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania


Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych


Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (Umowa)


zip  Załącznik Nr 1 do Umowy - Wykaz obiektów

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego