Dzisiaj jest: 17 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.2016.1432 tj. z dnia 2016.09.09 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku".


Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe podprogowe na usługi o wartości szacunkowej poniżej 418 000 EURO).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.radpec.com.pl w zakładce „ogłoszenia". Na tej stronie zamieszczane też będą wyjaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące postępowania przetargowego.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena brutto za realizację zadania – 100%
Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 25 000 zł.
Ofertę należy złożyć w siedzibie RADPEC S.A. w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w sekretariacie (II piętro) do dnia 04.12.2017 r. godz. 9.00
WYKONAWCA pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych i wykonywanych usług.

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (Umowa).Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (Umowa).

 

 


 

 

 Radom; dn. 2017-11-28

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego na podstawia „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w „RADPEC" S.A." pn. „Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.2016.1432 tj. z dnia 2016.09.09 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Holszańskiej 3 i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku"

Na podstawie art. 24 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w „RADPEC" S.A." publikujemy odpowiedzi, jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. przetargu, o treści:

1. Czy do ceny oferty nie wlicza się punkt nr 4 z tabeli tzn. „monitorowanie kompleksowe..."? Zamawiający nie zawarł tej pozycji we wzorze do obliczenia ceny oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Do ceny oferty wlicza się punkt 4 z tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Powyższy Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym na niniejsze zadanie.

2. Proszę o podanie wartości faktur za 3 ostatnie miesiące.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wartość wynagrodzenia jest zgodna z wynikami zeszłorocznego postępowania przetargowego z dnia 08.12.2016 r. Na stronie internetowej Zamawiającego w dziale „Ogłoszenia" str.15, znajdują się dokumenty z przeprowadzanego postępowania (m. in. Wyniki postępowania przetargowego oraz wzór umowy). Wartość miesięcznego wynagrodzenia wynosi 1/12*1 480 942,44 zł brutto.

 

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego