Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Remont sklepienia zapłonowego kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Północ w Radomiu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO).

 

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Wymiana worków filtracyjnych na filtrze FP II/6-192/5.0 kotła WR 25 nr 5 w Ciepłowni Północ w Radomiu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na usługi o wartości szacunkowej poniżej 418000 EURO).

 

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja układu zasilania 0.4 kV pomp głębinowych nr 1, 2, 4 przy ul. Energetyków zgodnie z dokumentacja wykonawczą Nr opracowania M-0685
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5225000 EURO).

 

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km 5+520 polegające na dwukrotnym wykoszeniu porostów i usuwaniu zakrzaczeń oraz drzew o średnicy 10-15 cm. na które nie jest wymagane pozwolenie na ich usunięcie wraz z ich mechanicznym rozdrobnieniem. Rozebranie przetamowań z powalonych drzew i gałęzi, usunięcie zanieczyszczeń z butelek typu PET wraz z ich wywozem na składowisko śmieci. Odmulenie dna w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Prace będą wykonywane w zakresie i na warunkach określonych przedmiarem robót i zawartą umową.

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja rusztu mechanicznego wykonanego wg dokumentacji technicznej ZAMER Kraszewo „Palenisko typu PRC37 kotła WR25 nr 5

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż dynamicznej wagi kolejowej (bezfundamentowa) z monitoringiem na terenie bocznicy kolejowej Stara Wola w obrębie bramy kolejowej przy wjeździe na teren Ciepłowni Północ przy ul. Ziętalów 2 w Radomiu zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym.