Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja kotła WR 25 nr 3 w Ciepłowni Północ w zakresie części ciśnieniowej, rusztu, lejów zsypowych, powietrza podmuchowego i wtórnego, AKPiA oraz elektrycznym i budowlanym, w tym w systemie „zaprojektuj i wybuduj" wykonanie lub pozyskanie przez Wykonawcę całościowej dokumentacji, projektów budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 719 obiektach RADPEC S.A. zgodnie z Normą PN-HD 60364-6:2008 oraz w szczególności art. 62 Prawem budowlanym.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Rozbiórka budynku węzła W4 przy ul. Chrobrego zgodnie z Opisem Technicznym oraz Pozwoleniem na rozbiórkę - decyzja nr 819/2014 (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ)

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (tekst jedn. z dn. 26.07.2005r., Dz. U. Nr 145, poz.1221 z późniejszymi zmianami) na nieruchomościach w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ul. Rodziny Ziętalów 2A i przy ul. Energetyków 16 oraz monitorowanie obiektu przy ul. Traugutta 53, Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Energetyków 16 i składowiska żużla i popiołu przy ul. Kąkolowej przez okres 1 roku"
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A i stosownych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe podprogowe na usługi o wartości szacunkowej poniżej 418000 EURO).

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Rozbiórka budynku węzła W4 przy ul. Chrobrego zgodnie z Opisem Technicznym oraz Pozwoleniem na rozbiórkę - decyzja nr 819/2014 (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ)
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A. oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO)

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja zasilania pomp obiegowych PO25, PO26, PO27, PO28 w Ciepłowni Południe w Radomiu zgodnie z dokumentacją wykonawczą Nr opracowania M-0688.
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (PZP) - tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego ( zamówienie sektorowe podprogowe na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5225000 EURO).