Dzisiaj jest: 27 Czerwieca 2019    |    Imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław

Rejestr znaczących aspektów środowiskowych

 

Wykaz potencjalnych awarii zagrażających środowisku w „RADPEC" SA

 

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi                                               liscie

 

Program zarządzania środowiskowego

 

Struktura paliw pierwotnych i roczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery

 

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych (Wi)dla systemów technicznych (Wi)

 


 

 

Projekty dofinansowywane przez Unię Europejską i fundusze norweskie

 

9 2 top625

„Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia"

PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PRIORYTET: IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
DZIAŁANIE: 9.2 Efektywna dystrybucja energii.
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA
WARTOŚĆ PROJEKTU: 57 699 340,43 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 33 281 502,72 zł
OKRES REALIZACJI: 2007 - 2015
OPIS PROJEKTU:
Projekt dotyczył modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Radomiu, w trakcie której RADPEC przebudował 30,73 km sieci ciepłowniczej. Odcinki sieci wykonane w starych technologiach kanałowych zostały wymienione na rurociągi w technologii preizolowanej z pogrubioną izolacją. Spółka zmodernizowała także 215 węzłów cieplnych, które są teraz bardziej energooszczędne.

Efektem realizacji projektu jest zmniejszenie strat ciepła - roczne zużycie energii obniżyło się  o 75 888 GJ/rok. Z tymi oszczędnościami wiąże się ograniczenie emisji dwutlenku węgla - co roku unika się emisji 19,77 tyś. ton CO2.

Dodatkowym efektem zrealizowanej w ramach projektu modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych jest ograniczenie zagrożenia awariami, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców.

10Michalow Lokietka

16zad

Wierzb2

Wierzb1 

9 2 bottom625

 

czytaj więcej...

 

 


www-nor-top

 

„Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 w Radpec SA"

PROGRAM: Norweski Mechanizm Finansowy

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 195 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 958 500,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2012-2015

OPIS PROJEKTU:

Projekt polegał na zbudowaniu instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin oraz podwyższającej sprawność dwóch kotłów WR-25 w Ciepłowni „Północ". Koszty kwalifikowane wyniosły 3195000 zł, z czego 30% stanowiło dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja spowodowała wzrost ochrony powietrza i dostosowanie instalacji do wymagań wynikających z Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania o mocy powyżej 50 MW.
Efekt ekologiczny:
CO2 [Mg/rok] - 678
SO2 [Mg/rok] - 2,3
NOX [Mg/rok] - 0,8
CO [Mg/rok] - 0,3
pył [Mg/rok] - 1,8

norweski fot

 

 czytaj więcej...

 


norway21 top

„Likwidacja niskiej emisji Rejonu Śródmieście z uwzględnieniem Miasta Kazimierzowskiego poprzez rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego "

PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 564 997,70 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 625 997,50 zł

OKRES REALIZACJI: 2008-2011

OPIS PROJEKTU:
Celem przedsięwzięcia była redukcja zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery poprzez wykonanie nowej sieci ciepłowniczej na odcinku od sieci magistralnej na Placu Jagiellońskim od Miasta Kazimierzowskiego (z rozprowadzeniem sieci na jego terenie). W wyniku realizacji powyższego celu nastąpiła poprawa jakości powietrza, zwłaszcza w centralnych dzielnicach Radomia. W pierwszym etapie podłączono następujące obiekty: Rynek 3, Rynek 8, ul. 25-Czerwca 72, ul. 25-Czerwca 83, ul. 25-Czerwca 85, ul. Broni 4, ul. Filtrowa 3, ul. Filtrowa 5, ul. Kopernika 12, ul. Miła 12, ul. Planty 16, ul. Planty 5, ul. Poniatowskiego 6, ul. Wernera 2, ul. Wernera 4. Na początku 2011 roku projekt został rozszerzony o kolejne 6 obiektów: Dowkonta 4, Broni 1, Planty 7, Broni 2, Traugutta 53 i Sienkiewicza 32.
Część realizacyjna projektu została zakończona 30.04.2011 r. Część sprawozdawczą zakończono 30.10.2011. Sprawozdanie końcowe zostało przyjęte w marcu 2012 r.

norway21

link do www eog gov pl


2 projekt unijny

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC SA"
PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PRIORYTET: IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
DZIAŁANIE: 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA
WARTOŚĆ PROJEKTU: 12 200 000,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 660 000,00 zł
OKRES REALIZACJI: 2009-2011
OPIS PROJEKTU:
• Modernizacja 2 kotłów WR-25 w Ciepłowni „Północ" i jednego kotła WR-25 w Ciepłowni „Południe". W ramach modernizacji przewidziano budowę instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin i instalacji podwyższającej sprawność kotłów.
• Modernizacja pomp obiegowych wraz z układem przepływowym w Ciepłowni „Północ" i rurociągu wyjściowego z ciepłowni.
• Modernizacja pomp obiegowych w Ciepłowni „Południe" (obniżenie wysokości podnoszenia).
W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości powietrza oraz polepszenie warunków technicznych prowadzenia instalacji, co zapewniło bezpieczeństwa ruchowe dostawy ciepła do miasta.
W celu określenia efektu ekologicznego "RADPEC" SA musiał monitorować wielkość emisji gazowo-pyłowych przez okres 1 roku (01.02.2011-31.01.2012).
Uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń - odprowadzanych do powietrza względem średniej z lat 2005-2007 dla "RADPEC" SA - o następujące ilości:
• SO2 - 704,2 Mg
• NOx - 97,8 Mg
• CO - 224,9 Mg
• CO2 - 27 501 Mg
• pył - 105,0 Mg

ogranicz2

ogranicz1

 

Program Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl/

 


logo WKP

 

„Obniżenie emisji pyłów z kotłów WR 25 w RADPEC SA w Radomiu"

PROGRAM: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

PRIORYTET: II Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

DZIAŁANIE: 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

PODDZIAŁANIE: 2.4.3 Ochrona powietrza

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" S.A

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 725 086 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 862 542,88 zł

OPIS PROJEKTU:

W latach 2007 - 2008 RADPEC zrealizował projekt polegający na modernizacji pięciu kotłów WR-25 w Ciepłowni „Południe" oraz przebudowie trzech magistralnych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1730,5 m. W wyniku zrealizowania projektu zmniejszyła się ilość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza przez RADPEC w stosunku do wielkości emisji bazowych o następujące ilości: dwutlenku siarki – 83,3 Mg, tlenków azotu – 152,3 Mg, tlenku węgla – 411,9 Mg, pyłu – 329,4 Mg oraz dwutlenku węgla – 29027,0 Mg. Było to pochodną zarówno poprawy sprawności urządzeń odpylających, jak i zmniejszenia zużycia paliwa do celów produkcyjnych, wynikającego z podniesienia sprawności spalania.

Obnizenie1

Obnizenie2